print

Obchodné a finančné právo

Absolvent študijného programu Obchodné a finančné právo je, na základe štúdiom získaných teoretických vedomostí a poznatkov z aplikačnej praxe, spôsobilý samostatne vedecky pracovať, identifikovať obchodno-právne a finančno-právne problémy a problémy interdisciplinárneho charakteru z pohľadu teórie a praxe komplexne, analyzovať ich a formovať vedecky zdôvodnené návrhy a alternatívne riešenia pre prax, ako aj rozvoj vedy obchodného a finančného práva v národnom, európskom a medzinárodnom meradle, rešpektujúc pri tom ústavné, etické a ľudské princípy života spoločnosti.

Okrem toho je schopný na vedeckej úrovni riadiť tím odborníkov z oblasti obchodného a finančného práva, ale aj príbuzných odborov vrátane odborníkov zo zahraničia, pri riešení obchodno-právnych a finančno-právnych problémov v súvislosti s rôznorodosťou, stavom a úrovňou na národnej a nadnárodnej úrovni prostredníctvom projektov príslušných rezortov, ako aj grantových úloh.

Na základe vedomostí získaných doktorandským štúdiom a štúdiom získaných najnovších poznatkov z odbornej literatúry v oblasti obchodného a finančného práva a príbuzných odborov, medzinárodných právnych dokumentov, právnych aktov EÚ, rozhodnutí ESĽP, rozhodnutí Ústavného súdu SR a poznatkov z aplikačnej praxe, poznaním metodológie metód vedeckého skúmania a je spôsobilý koncepčne pracovať pri tvorbe príslušnej legislatívy.

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela