Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

ELSA

elsa

ELSA (The European Law Students' Association) je nezávislá, nepolitická, nezisková, stavovská organizácia združujúca viac ako 30 000 študentov a mladých právnikov v 35 krajinách Európy a vo viac ako 200 lokálnych skupinách. ELSA má konzultatívny štatút v Rade Európy od r. 2000, osobitný konzultatívny štatút v Hospodárskej a sociálnej rade OSN (UN ECOSOC) a konzultatívny štatút v Komisii OSN pre medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL) od r. 1997. Jej zástupcovia sa od r. 1995 zúčastňovali zasadnutí Prípravnej komisie OSN pre Medzinárodný trestný súd (UN ICC Preparatory Committee).

ELSA Slovensko je okrem iného pozorovateľom Rady mládeže Slovenska. ELSA je organizovaná na troch úrovniach – lokálnej, národnej a medzinárodnej. Na lokálnej je reprezentovaná združeniami pôsobiacimi priamo na jednotlivých právnických fakultách.

ELSA Banská Bystrica, ktorá vznikla na pôde Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 1996. Na plnenie svojich cieľov vyvíja činnosť, ktorá je rozdelená do nasledujúcich nezávislých sekcií – Akademické aktivity, Semináre a konferencie, Marketing a STEP (Student Trainee Exchange Programme).

ELSA Banská Bystrica je riadená a zastupovaná navonok prezidentom. Na čele každej sekcie stojí viceprezident, ktorý riadi a koordinuje činnosť sekcie. Výkonným orgánom je Výkonná rada volená a zodpovedná Valnému zhromaždeniu.

ELSA Banská Bystrica je zároveň plnoprávnym členom celoeurópskej siete ELSA International v Bruseli. ELSA si kladie za cieľ predovšetkým prispievať k vzdelávaniu vo všetkých právnych odvetviach, podporovať vzájomné porozumenie, zodpovednosť študentov práva a celkovo zlepšovať právne povedomie spoločnosti. Tieto ciele realizuje prostredníctvom najrôznejších akademických aktivít, odborných seminárov a konferencií, vydávania vlastných publikácií, výmenných študijných pobytov či stáží, ale i celou škálou voľnočasových podujatí.

Koncepcia ELSA:

Predstava: Svet, v ktorom je rešpekt pre ľudskú dôstojnosť a kultúrnu rôznorodosť.

 

 

 

Webstránka ELSA Banská Bystrica: http://elsa.sk/banska-bystrica/

Facebook ELSA Banská Bystrica: https://www.facebook.com/elsabanskabystrica/

Instagram ELSA Banská Bystrica: https://www.instagram.com/elsabanskabystrica/


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici