doc. JUDr. PhDr. Róbert Jáger, PhD.

Kontakt

  • Katedra dejín štátu a práva
  • Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ
  • Docent
Komenského 20
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Kde ma nájdete:

Kancelária:
165

Telefón:
048 446 3165

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok-
Streda-
Štvrtok11:30 - 13:50
Piatok-

Profesijná charakteristika

     Doc. JUDr. PhDr. Róbert JÁGER, PhD.  Roku 2003 absolvoval magisterské štúdium na  Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach (Mgr.) Roku 2004 zložil rigoróznu skúšku na Právnickej fakulte UPJŠ (JUDr.) Roku 2008 absolvoval magisterské štúdium na  Filozofickej fakulte UMB (Mgr.) Roku 2010 zložil rigoróznu skúšku na Fakulte masmédií PEVŠ (PhDr.) V roku 2011 ukončil doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte KU (PhD.) Roku 2015 ukončil doktorandské štúdium na Právnickej fakulte TU v Trnave (PhD.) V roku 2017 sa habilitoval na Právnickej fakulte UK v Bratislve v študijnom odbore Teória a dejiny štátu a práva (doc.)

     Absolvoval viacero študijných a vedecko-výskumných pobytov v Moskve, Berlíne, Innsbrucku, New Yorku, Prahe, Istanbule, Londýne, Honolulu. Je držiteľom jazykového certifikátu C1 z jazyka nemeckého, C1 z jazyka ruského a C1 z jazyka anglického.

     Je autorom a spoluautorom viacerých vedeckých monografií, vysokoškolských učebníc a viac ako 100 vedeckých štúdií a odborných článkov publikovaných v domácich a zahraničných vedeckých časopisoch, vedeckých a konferenčných zborníkoch. V minulosti sa zameriaval  najmä na otázky štátu a práva Slovenskej republiky vojnového obdobia a vývoja pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia. V súčasnosti sa venuje najmä otázkam vývoja právnej terminológie v slovanských jazykoch a na základe jazykovedných metód skúmania praslovančiny a staroslovienčiny rekonštruuje veľkomoravské právo predcyrilometodského obdobia. Na pôde Právnickej fakulty UMB pôsobí ako vedúci Katedry dejín štátu a práva a  je členom Vedeckej rady PrF UMB.

     Je delegátom Slovenskej republiky v Legislatívnom výbore Commission internationale permanente pour l'épreuve des armes à feu portatives so sídlom v Bruseli. Je držiteľom potvrdenia Národného bezpečnostného úradu o oprávnení oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami.

Kontaktný formulár

=
165
048 446 3165
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela