Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Zahraničné pracovné cesty

Zahraničná pracovná cesta - ZAMESTNANEC

PRED ZAHRANIČNOU PRACOVNOU CESTOU

Najneskôr do 10 dní pred zahraničnou pracovnou cestou predložiť:

 • podpísanú Žiadosť o vyslanie zamestnanca na zahraničnú pracovnú cestu
 • písomné pozvanie  (pozvánka na konferenciu, stretnutie, a pod.)
 • na základe uvedených dokumentov vystaví referentka pre medzinárodné vzťahy a rozvoj príkaz na zahraničnú pracovnú cestu

 

PO ZAHRANIČNEJ PRACOVNEJ CESTE

Do 5 dní po ukončení zahraničnej pracovnej cesty doručiť na referát pre medzinárodné vzťahy a rozvoj:

 • vypísanú a podpísanú Správu zo zahraničnej pracovnej cesty
 • relevantné doklady, ktoré dokumentujú Vaše výdavky (ubytovanie, cestovné, a pod.)
 • na základe predložených dokumentov referentka vykoná vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty

 


 Zahraničná cesta - ŠTUDENT

PRED ZAHRANIČNOU PRACOVNOU CESTOU - ŠTUDENT

Najneskôr do 10 dní pred zahraničnou pracovnou cestou predložiť na referát pre medzinárodnú spoluprácu:

 • podpísanú Žiadosť o vyslanie študenta na zahraničnú pracovnú cestu so schválením ZPC prodekanky pre DŠ
 • písomné pozvanie (pozvánka na konferenciu, stretnutie, a pod.)
 • Dohodu o plnení úloh pre UMB
 • na základe uvedených dokumentov vystaví referentka pre medzinárodné vzťahy a rozvoj príkaz na zahraničnú pracovnú cestu

 

PO ZAHRANIČNEJ PRACOVNEJ CESTE

Do 5 dní po ukončení zahraničnej pracovnej cesty študenta doručiť na referát pre medzinárodné vzťahy a rozvoj:

 • vypísanú a podpísanú Správu zo zahraničnej pracovnej cesty
 • relevantné doklady, ktoré dokumentujú Vaše výdavky (ubytovanie, cestovné, a pod.)
 • na základe predložených dokumentov referentka vykoná vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty

 


 

Smernica rektorky č. 1/2014 o cestovných náhradách poskytovaných na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a jej prílohy

Úplné znenie zákona o cestovných náhradách

Základné sadzby stratného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách

Sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

 

Tlačivá, ktoré potrebuje zamestnanec vypísať pred a po skončení zahraničnej pracovnej cesty: