Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Výberové konanie na mobility Erasmus+ pre ak. rok 2021/2022

Výberové konanie pre študentov Právnickej fakulty UMB

v rámci predvýberu na mobility Erasmus+ 

pre akademický rok 2021/2022 sa uskutoční

dňa 11. decembera 2020 o 13:00

on-line prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams.

 

Kritériá predvýberov študentov:

  • prospech max 40%
  • ŠVOČ, reprezentácia UMB max 10%
  • aktivity max 15%
  • jazyková príprava max 10%
  • motivácia max 10%
  • predbežný študijný plán max 15%

Konečný výber študentov zodpovedá objemu pridelených finančných prostriedkov z národnej kancelárie.

 

Kritériá predvýberov zamestnancov:

  • kvalita predloženého plánu mobility
  • motivácia zamestnanca ísť na mobilitu
  • prínos mobility pre príslušné oddelenie/súčasť/fakultu UMB
  • znalosť cudzieho jazyka

Finančné krytie mobilít je určené až v štádiu, kedy Európska komisia a následne národná agentúra SAAIC rozhodnú o výške finančného príspevku pre jednotlivé univerzity.


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici