print

Výberové konanie na mobility Erasmus+ pre ak. rok 2020/2021

Výberové konanie na mobility Erasmus+
pre akademický rok 2020/2021
sa uskutoční
dňa 21. januára 2020, o 10:00 hod, miestnosť č. 101
Právnická fakulta UMB, Komenského 20, Banská Bystrica.
 
Prihlášky na mobility Erasmus+ doručiť na referát pre medzinárodné vzťahy a rozvoj PrF UMB
najneskôr do 20. januára 2020

 

Kritériá predvýberov študentov:

  • prospech max 40%
  • ŠVOČ, reprezentácia UMB max 10%
  • aktivity max 15%
  • jazyková príprava max 10%
  • motivácia max 10%
  • predbežný študijný plán max 15%

Konečný výber študentov zodpovedá objemu pridelených finančných prostriedkov z národnej kancelárie.

 

Kritériá predvýberov zamestnancov:

  • kvalita predloženého plánu mobility
  • motivácia zamestnanca ísť na mobilitu
  • prínos mobility pre príslušné oddelenie/súčasť/fakultu UMB
  • znalosť cudzieho jazyka

Finančné krytie mobilít je určené až v štádiu, kedy Európska komisia a následne národná agentúra SAAIC rozhodnú o výške finančného príspevku pre jednotlivé univerzity.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela