Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Nová výzva Akcia Rakúsko - Slovensko

Dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá a projektovú spoluprácu.

Záujemcovia o štipendijné pobyty v Rakúsku sa môžu uchádzať v nasledujúcich kategóriách:

Štipendiá Akcie pre diplomantov,
Štipendiá Ernsta Macha Akcie pre doktorandov,
Výskumné štipendiá Akcie pre postdoktorandov.
V kategórii Štipendiá Akcie na krátkodobé pobyty (1 – 3 dni) sa prijímajú žiadosti priebežne.

Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 10. 2021
Výber štipendistov: začiatok decembra


 

V rámci projektovej spolupráce sa možno uchádzať v nasledujúcich kategóriách:

  • cielená projektová podpora Akcie – ide o posilnenie spolupráce medzi Slovenskom a Rakúskom v dôležitých oblastiach vysokoškolského vzdelávania a výskumu. Momentálne môžu byť podporené projekty z nasledujúcich oblastí: organizácia rakúsko-slovenských letných jazykových kurzov („Sommerkollegs“), organizácia rakúsko-slovenských školení, doktoráty pod dvojitým vedením,
  • podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie – v rámci tejto oblasti podpory si projektoví partneri zvolia témy a aktivity, ktoré potrebujú pre naplnenie svojich cieľov (tzv. „bottom-up“ prístup), pričom musia byť tieto projekty v súlade s cieľmi Akcie.

Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 10. 2021
Schvaľovanie projektov: začiatok decembra


 

Z dôvodu pandémie Covid-19 sú v rámci nadchádzajúcej uzávierky vítané aj projekty reagujúce na vzniknutú situáciu a prispievajúce k udržateľnosti medzinárodnej spolupráce a internacionalizácie aj za použitia digitálnych prostriedkov (napr. plánované on-line semináre, konferencie, projekty zamerané na tzv. collaborative online international learning a pod.).

Podrobnosti o programe nájdete na stránke www.aktion.saia.sk, pričom záujemca môže využiť aj konzultácie a poradenstvo v 5 pracoviskách SAIA na Slovensku.

Bližšie informácie k aktuálnej výzve budú prezentované aj na webinári, ktorý sa uskutoční v stredu 22. septembra 2021 o 14:00 hod. Linka na pripojenie sa na webinár je: https://bit.ly/2YAC8eo.

 


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici