print

Zahraničné pracovné cesty

PRED ZAHRANIČNOU PRACOVNOU CESTOU - ZAMESTNANEC

Najneskôr do 10 dní pred zahraničnou pracovnou cestou predložiť podpísanú Žiadosť o vyslanie zamestnanca na zahraničnú pracovnú cestu  spolu s písomným pozvaním (pozvánka na konferenciu, stretnutie, a pod.).

 PO ZAHRANIČNEJ PRACOVNEJ CESTE

Doručiť vypísanú a podpísanú Správu zo zahraničnej pracovnej cesty spolu s relevantnými dokladmi, ktoré dokumentujú Vaše výdavky (ubytovanie, cestovné, a pod.), a to do 5 dní po ukončení zahraničnej pracovnej cesty.

 

PRED ZAHRANIČNOU PRACOVNOU CESTOU - ŠTUDENT

 Najneskôr do 10 dní pred zahraničnou pracovnou cestou predložiť podpísanú Žiadosť o vyslanie štidenta na zahraničnú pracovnú cestu  spolu s písomným pozvaním (pozvánka na konferenciu, stretnutie, a pod.) a so schválením ZPC prodekanky pre DŠ a Dohodu o plnení úloh pre UMB.

 PO ZAHRANIČNEJ PRACOVNEJ CESTE

Doručiť vypísanú a podpísanú Správu zo zahraničnej pracovnej cesty spolu s relevantnými dokladmi, ktoré dokumentujú Vaše výdavky (ubytovanie, cestovné, a pod.), a to do 5 dní po ukončení zahraničnej pracovnej cesty.

 

Smernica rektorky č. 1/2014 o cestovných náhradách poskytovaných na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a jej prílohy

Úplné znenie zákona o cestovných náhradách

Základné sadzby stratného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách

Sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

 

Tlačivá, ktoré potrebuje zamestnanec vypísať pred a po skončení zahraničnej pracovnej cesty:

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB