print

Stáže študentov Erasmus+

MOBILITA ŠTUDENTA - STÁŽ, ABSOLVENTSKÁ STÁŽ

Pred mobilitou

Na fakultnej úrovni prebieha prvý kontakt stážistu s kontaktnou osobou pre Erasmus+:

stážista na základe jej inštrukcií kontaktuje osobu, kompetentnú v rozhodovaní o Learning Agreemente for traineeship, ktorá svojim podpisom zaručuje správne zvolený mobilitný program, dohodnutý s prijím. VŠ inštitúciou s ECHE chartou, s ktorou má fakulta podpísanú in. zmluvu Erasmus+ alebo inou organizáciou.

Po oboznámení sa s podmienkami nástupu na mobilitu stážista dokladuje:

-          kópia - Európsky preukaz poistencakomerčné poistenie liečebných nákladov (povinne),

-          kópia - poistenie zodpovednosti za škodu, potvrdenie o úrazovom poistení - stážista môže dokladovať

          Dlhodobý balík komerčného  poistenia,

-         originál - prvé strany Learning Agreementu for traineeship (vyplnené a podpísané), príp. prvé strany Learning Agreementu for traineeship graduate (vyplnené a podpísané)

-         kópia potvrdenia o ukončení štúdia (pri absolventskej stáži).

Kontaktná osoba pre program Erasmus+ vyplní Zmluvu o poskytnutí finančnej podpory na stáž, príp. absolvent. stáž, kontroluje správne vyplnený a podpísaný Learning Agreement, informuje stážistu, vedie si evidenciu o mobilitách (sumy mobilít aj dokumenty – 1x Stážista, 1x RMS UMB, 1x pre ňu).

 Počas mobility

Zmeny sa realizujú na Learning Agreemente, ktorý sa vrátil 2x so zmluvou podpísanou inštitucionálnym koordinátorom, strana 4.

Po návrate z mobility

Stážista kontaktuje kontaktnú osobu pre Erasmus+:

Dokladuje sa Learning Agreement str. 5 – sekcia, ktorá sa vypĺňa po návrate z mobility:

-          Vyplnená tabuľka E = academic outcomes = Transcript of Records.

-          Dátumy nástupu a ukončenia mobility musia korešpondovať s fin. zmluvou.

-          Potvrdenie o trvaní mobility (Confirmation letter) - dátumy nástupu a ukončenia mobility musia korešpondovať s fin. zmluvou.

Koordinátorka pre Erasmus+ zabezpečí uznanie výsledkov podľa sekcie pred mobilitou, rieši prípadné nezrovnalosti:

-          Vyplnená tabuľka F = recognition outcomes = Proof of Recognition

Stážista vypĺňa online správu do Mobility Tool na základe výzvy emailom. Vyplnenú správu je potrebné uložiť a vytlačiť. Tlačenú verziu prineste na referát pre MV.

 POZOR

Podávanie on-line správy z mobility do mobilitného nástroja Mobility Tool

Účastník je povinný vyplniť a podať správu on-line cez EU Survey po mobilite v zahraničí, a to najneskôr do 30 kalendárnych dní po prijatí výzvy na jej vyplnenie.

Od účastníka, ktorý nevyplní a nepodá správu on-line, môže inštitúcia žiadať čiastočné alebo úplné vrátenie zaslanej finančnej podpory.

Povinné vstupné a výstupné jazykové testovanie OLS

Účastník musí absolvovať on-line hodnotenie jazykových schopností pred mobilitou a na konci mobility, ak hlavným vyučovacím alebo pracovným jazykom je angličtina, francúzština, nemčina, taliančina alebo španielčina, alebo kedykoľvek sa na tom dohodne s vysielajúcou inštitúciou, s výnimkou rodených rečníkov. Účastník je povinný ihneď informovať svoju inštitúciu, ak nemôže absolvovať on-line hodnotenie.

V prílohe nájdete dokumenty, ktoré sú potrebné k účasti na mobilite:

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB