print

Outgoing students

Outgoing students

Pred mobilitou

A)V období pred mobilitou

Prebieha prvý kontakt študenta s kontaktnou osobou pre Erasmus+ na fakultnej úrovni.

  • · Študent na základe inštrukcií kontaktnej osoby osloví osobu, kompetentnú v rozhodovaní o Learning Agreemente for Studies (prodekan pre štúdium, prodekan pre medzinárodnú

spoluprácu, vedúci katedry, katedrový koordinátor Erasmus+ a pod.), ktorá svojím podpisom zaručuje správne zvolený mobilitný študijný program, dohodnutý s prijímajúcou inštitúciou,

s ktorou má fakulta podpísanú medzinštitucionálnu zmluvu Erasmus+.

  • · Po oboznámení sa s podmienkami nástupu na mobilitu študent predkladá kontaktnej osobe pre Erasmus+ (referát pre medzinárodné vzťahy) kópie týchto dokumentov:

- Európsky preukaz poistenca a komerčné poistenie liečebných nákladov (povinne),

- Dlhodobý balík komerčného poistenia (zodpovednosť za škodu a úrazové poistenie a i.),

- vyplnený a podpísaný Learning Agreement for Studies ( doručí najskôr elektornicky, po shválení referentkou už vytlačený).

  • · Kontaktná osoba pre program Erasmus+ vyplní Zmluvu o poskytnutí finančnej podpory naštúdium, kontroluje správne vyplnený a podpísaný Learning Agreement for Studies, informuje

študenta, vedie si evidenciu o mobilitách (sumy mobilít aj dokumenty – 1x študent, 1x inštitucionálna kancelária, 1x kontaktná osoba).

 

  • · Sociálne štipendium:

- v ZS vystavuje kontaktná osoba k finančnej zmluve dodatok o erazmovskom sociálnom

štipendiu na základe rozhodnutia univerzity pre poberateľa sociálneho štipendia,

- v LS započítava kontaktná osoba výšku erazmovského sociálneho štipendia do grantu priamo vo

finančnej zmluve.

- V špecifickom prípade, keď študent predloží rozhodnutie, kde mu nárok vzniká neskôr, ako je

jeho odchod na mobilitu, alebo trvá kratšie, ako je jeho návrat z mobility, môže erazmovské

sociálne štipendium dostať len na dobu, počas ktorej mu trvá nárok na riadne sociálne

štipendium.

 

  • · Študent je povinný absolvovať online jazykové testovanie OLS.

 

Kontaktná osoba pre program Erasmus+ vyplní Zmluvu o poskytnutí finančnej podpory na štúdium, kontroluje správne vyplnený a podpísaný Learning Agreement, informuje študenta, vedie si evidenciu o mobilitách (sumy mobilít aj dokumenty – 1x študent, 1x RMS UMB, 1x pre ňu).

 Počas mobility

Realizujú sa zmeny v Learning Agreemente for Studies. Zmeny sa realizujú na Learning Agreemente, ktorý sa vrátil 2x so zmluvou podpísanou inštitucionálnym koordinátorom, strana 4.

Študent je povinný absolvovať online jazykový kurz OLS v prípade, že mu bol pridelený alebo on sám požiadal napriek vynikajúcim výsledkom vstupného testu.

 Po návrate z mobility

 

Študent kontaktuje kontaktnú osobu pre Erasmus+.

 · Predkladá sa Learning Agreement for Studies – sekcia, ktorá sa vypĺňa po návrate z mobility:

 - Vyplnená tabuľka After the mobility/Transcript of Records,

 - Dátumy nástupu a ukončenia mobility musia korešpondovať so Zmluvou o poskytnutí finančnej podpory na štúdium, v opačnom prípade bude vystavený dodatok o vrátení časti

 grantu.

 · Koordinátor pre Erasmus+ zabezpečí uznanie výsledkov podľa sekcie pred mobilitou, rieši prípadné nezrovnalosti. Vyplní tabuľku After the mobility/Recognition at the Sending Institution.

 · Študent vypĺňa online správu v systéme Mobility Tool na základe výzvy e-mailom.

  •  Študent je povinný absolvovať online jazykové testovanie OLS.
  • Potvrdenie o trvaní mobility (Confirmation letter) - dátumy nástupu a ukončenia mobility musia korešpondovať s fin. zmluvou.

 

 POZOR

Podávanie on-line správy z mobility do mobilitného nástroja Mobility Tool

Účastník je povinný vyplniť a podať správu on-line cez EU Survey po mobilite v zahraničí, a to najneskôr do 30 kalendárnych dní po prijatí výzvy na jej vyplnenie.

Od účastníka, ktorý nevyplní a nepodá správu on-line, môže inštitúcia žiadať čiastočné alebo úplné vrátenie zaslanej finančnej podpory.

Povinné vstupné a výstupné jazykové testovanie OLS

Účastník musí absolvovať on-line hodnotenie jazykových schopností pred mobilitou a na konci mobility, ak hlavným vyučovacím alebo pracovným jazykom je angličtina, francúzština, nemčina, taliančina alebo španielčina, alebo kedykoľvek sa na tom dohodne s vysielajúcou inštitúciou, s výnimkou rodených rečníkov. Účastník je povinný ihneď informovať svoju inštitúciu, ak nemôže absolvovať on-line hodnotenie.

V prílohe nájdete dokumenty, ktoré sú potrebné k účasti na mobilite.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB