Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Stáže študentov Erasmus+

MOBILITA ŠTUDENTA - STÁŽ, ABSOLVENTSKÁ STÁŽ

Pred mobilitou

Na fakultnej úrovni prebieha prvý kontakt stážistu s kontaktnou osobou pre Erasmus+:

Stážista na základe jej inštrukcií kontaktuje osobu, kompetentnú v rozhodovaní o Learning Agreemente for traineeship, ktorá svojim podpisom zaručuje správne zvolený mobilitný program, dohodnutý s prijímajúcou inštitúciou s ECHE chartou, s ktorou má fakulta podpísanú zmluvu Erasmus+ alebo s inou organizáciou.

Po oboznámení sa s podmienkami nástupu na mobilitu stážista dokladuje:

  • kópia - Európsky preukaz poistencakomerčné poistenie liečebných nákladov (povinne),
  • kópia - poistenie zodpovednosti za škodu, potvrdenie o úrazovom poistení - stážista môže dokladovať Dlhodobý balík komerčného  poistenia,
  • originál - prvé strany Learning Agreementu for traineeship (vyplnené a podpísané), príp. prvé strany Learning Agreementu for traineeship graduate (vyplnené a podpísané)
  • kópia potvrdenia o ukončení štúdia (pri absolventskej stáži).

Kontaktná osoba pre program Erasmus+ vyplní Zmluvu o poskytnutí finančnej podpory na stáž, príp. absolvent. stáž, kontroluje správne vyplnený a podpísaný Learning Agreement, informuje stážistu, vedie si evidenciu o mobilitách (sumy mobilít aj dokumenty – 1x Stážista, 1x RMS UMB, 1x pre ňu).

 

 

Počas mobility

Zmeny sa realizujú na Learning Agreemente, ktorý sa vrátil 2x so zmluvou podpísanou inštitucionálnym koordinátorom, strana 4.

 

Po návrate z mobility

Stážista kontaktuje kontaktnú osobu pre Erasmus+:

  • predkladá sa Learning Agreement - sekcia, ktorá sa vypĺňa po návrate z mobility:

                       - vyplnená tabuľka After the mobility/ Certifikát stážistu

                       - dátumy nástupu a ukončenia mobility musia korešpondovať s finančnou zmluvou

  • kontaktná osoba pre Erasmus+ zabezpečí uznanie výsledkov podľa sekcie pred mobilitou, rieši prípadné nezrovnalosti. Ak sa má stáž uznať, je potrebný zápis do AIS
  • stážista vypĺňa online správu do Mobility Tool na základe výzvy emailom - Vyplnenú správu je potrebné uložiť a vytlačiť. Tlačenú verziu prineste na referát pre MV
  • stážista je povinný absolvovať online testovanie OLS

 

 


 POZOR

Podávanie on-line správy z mobility do mobilitného nástroja Mobility Tool

Účastník je povinný vyplniť a podať správu on-line cez EU Survey po mobilite v zahraničí, a to najneskôr do 30 kalendárnych dní po prijatí výzvy na jej vyplnenie.

Od účastníka, ktorý nevyplní a nepodá správu on-line, môže inštitúcia žiadať čiastočné alebo úplné vrátenie zaslanej finančnej podpory.

Povinné vstupné a výstupné jazykové testovanie OLS

Účastník musí absolvovať on-line hodnotenie jazykových schopností pred mobilitou a na konci mobility, ak hlavným vyučovacím alebo pracovným jazykom je angličtina, francúzština, nemčina, taliančina alebo španielčina, alebo kedykoľvek sa na tom dohodne s vysielajúcou inštitúciou, s výnimkou rodených rečníkov. Účastník je povinný ihneď informovať svoju inštitúciu, ak nemôže absolvovať on-line hodnotenie.

V prílohe nájdete dokumenty, ktoré sú potrebné k účasti na mobilite: