print

Mobilita učiteľov a administratívnych pracovníkov Erasmus+

MOBILITA ZAMESTNANCA – UČITEĽA A STAFF

Pred mobilitou

Na fakultnej úrovni prebieha prvý kontakt zamestnanca s kontaktnou osobou pre Erasmus+:

Zamestnanec si na základe jej inštrukcií začne vybavovať prijatie na vopred dohodnutej VŠ inštitúcii s ECHE chartou, s ktorou má fakulta podpísanú interinštitucionálnu zmluvu programu Erasmus+. Použije na to tlačivo PROGRAM MOBILITY – VÝUČBA alebo PROGRAM MOBILITY - ŠKOLENIA

Po dohodnutí podmienok nástupu na mobilitu zamestnanec dokladuje kópie:

-          Európsky preukaz poistenca a vlastné krátkodobé komerčné cestovné poistenie, alebo platné fakultné poistenie zamestnancov

Kontaktná osoba pre program Erasmus+ vyplní Zmluvu o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu alebo školenia (adekvátne), kontroluje správne vyplnený a podpísaný Program mobility, informuje zamestnanca, vedie si evidenciu o mobilitách (sumy mobilít aj dokumenty – 1x zamestnanec, 1x RMS UMB, 1x pre ňu).

Kontaktná osoba pre program Erasmus+ vystaví príkaz na zahraničnú pracovnú cestu v SAP Sofii vo výške limitu grantu.

 

Zabezpečenie leteniek na základe verejného obstarávania na mobility zamestnancov

Podľa Rámcovej dohody č. 01/2013/OSM-82 vznikla povinnosť obstarávať letenky na pracovné cesty cez verejné obstarávanie. Táto povinnosť sa rovnako týka aj mobilít zamestnancov realizovaných v rámci programu Erasmus.

Nakoľko Erasmus poskytuje finančné pokrytie nákladov na cestu (v tomto prípade na letenku) v rámci  grantu na zahraničnú mobilitu, je potrebné postupovať v súlade s Rámcovou dohodou a zároveň v súlade s pravidlami Erasmu.

V zmysle Rámcovej dohody na letenky je možné osloviť len 3 vybraných dodávateľov uvedených v tejto dohode.

 

Po návrate z mobility

Zamestnanec kontaktuje kontaktnú osobu pre Erasmus+:

  • Povinne sa dokladujú cestovné lístky, dokladujúce dátum vycestovania a dátum pricestovania z mobility a dokumenty o ubytovaní v období pobytu na mobilite, ďalej dopravné lístky z miesta pobytu (aspoň jeden doklad (originál), nie kópia musí potvrdzovať pobyt na mobilite, resp. v prípade vzájomného zmluvného odpúšťania poplatkov za ubytovanie ako alternatívu potvrdenie príslušného prodekana partnerskej univerzity, zodpovedného za medzinárodné vzťahy o takom odpúšťaní poplatkov):
  • Je povinnosťou kontaktnej osoby pre Erasmus+ a/alebo fakultného koordinátora garantovať dodržiavanie podmienok programu, ako sú popísané v Programe výučby alebo Programe školenia a finančnej zmluve, riešiť prípadné nezrovnalosti.
  • Kontaktná osoba pre program Erasmus+ vystaví vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty v SAP Sofii do výšky limitu grantu, na 0.
  • Zamestnanec vypĺňa online správu do Mobility Tool na základe výzvy emailom.

 Zároveň je potrebné vziať do úvahy ďalšie nariadenia,  platné na UMB, dotýkajúce sa aj programu Erasmus+ (Smernica č. 1/2014 UMB o cestovných náhradách poskytovaných na Univerzite Mateja Bela a Rámcová dohoda č. 01/2013/OSM-82 na zabezpečenie leteniek),

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela