print

Mobilita učiteľov a administratívnych pracovníkov Erasmus+

MOBILITA ZAMESTNANCA – výučba a školenie

Pred mobilitou

Na fakultnej úrovni prebieha prvý kontakt zamestnanca s kontaktnou osobou pre Erasmus+:

Zamestnanec si na základe jej inštrukcií začne vybavovať prijatie na vopred dohodnutej VŠ inštitúcii s ECHE chartou, s ktorou má fakulta podpísanú interinštitucionálnu zmluvu programu Erasmus+. Použije na to tlačivo PROGRAM MOBILITY – VÝUČBA alebo PROGRAM MOBILITY - ŠKOLENIA

Po dohodnutí podmienok nástupu na mobilitu zamestnanec dokladuje kópie:

-          Európsky preukaz poistenca a vlastné krátkodobé komerčné cestovné poistenie, alebo platné fakultné poistenie zamestnancov

Kontaktná osoba pre program Erasmus+ poskytne zamestnancovi tlačivo na vyplnenie "Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu alebo školenia" (Finančná zmluva), kontroluje správne vyplnený a podpísaný Program mobility a Finančnú zmluvu, vedie si evidenciu o mobilitách (sumy mobilít aj dokumenty – 1x zamestnanec, 1x RMS UMB, 1x pre ňu).

Kontaktná osoba pre program Erasmus+ vystaví príkaz na zahraničnú pracovnú cestu v SAP Sofii vo výške limitu grantu.

 

Po návrate z mobility

Zamestnanec kontaktuje kontaktnú osobu pre Erasmus+:

  • Povinne sa dokladujú cestovné lístky, dokladujúce dátum vycestovania a dátum pricestovania z mobility
  • dokumenty o ubytovaní v období pobytu na mobilite
  • Certifikát potvrdzujúci dĺžku mobility, potvrdený prijímajúcou inštitúciou
  • Kontaktná osoba pre program Erasmus+ vystaví vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty v SAP Sofii do výšky limitu grantu, na 0.
  • Zamestnanec vypĺňa online správu do Mobility Tool na základe výzvy emailom.

 

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela