print

Outgoing students

PRED MOBILITOU

V období pred mobilitou prebieha prvý kontakt študenta s kontaktnou osobou pre Erasmus+ na fakultnej úrovni:

 • študent na základe inštrukcií kontaktnej osoby osloví osobu, kompetentnú v rozhodovaní o Learning Agreement for Studies (prodekan pre štúdium, prodekan pre medzinárodnú spoluprácu, vedúci katedry, katedrový koordinátor Erasmus+ a pod.), ktorá svojím podpisom zaručuje správne zvolený mobilitný študijný program, dohodnutý s prijímajúcou inštitúciou, s ktorou má fakulta podpísanú medzinštitucionálnu zmluvu Erasmus+.

 

Po oboznámení sa s podmienkami nástupu na mobilitu študent predkladá kontaktnej osobe pre Erasmus+ (referát pre medzinárodné vzťahy) tieto dokumenty:

 • európsky preukaz poistenca - kópia
 • komerčné cestovné poistenie  (poistenie liečebných nákladov, zodpovednosť za škodu, úrazové poistenie) - kópia
 • vyplnený a podpísaný Learning Agreement for Studies ( doručí najskôr elektronicky, po schválení referentkou už vytlačený originál)
 • zmluvu o poskytnutí finančnej podpory na štúdium - originál vyplnený na PC

 

Sociálne štipendium:

- v ZS vystavuje kontaktná osoba k finančnej zmluve dodatok o erazmovskom sociálnom

štipendiu na základe rozhodnutia univerzity pre poberateľa sociálneho štipendia,

- v LS započítava kontaktná osoba výšku erazmovského sociálneho štipendia do grantu priamo vo

finančnej zmluve.

- V špecifickom prípade, keď študent predloží rozhodnutie, kde mu nárok vzniká neskôr, ako je

jeho odchod na mobilitu, alebo trvá kratšie, ako je jeho návrat z mobility, môže erazmovské

sociálne štipendium dostať len na dobu, počas ktorej mu trvá nárok na riadne sociálne

štipendium.

 

 • Študent je povinný absolvovať online jazykové testovanie OLS 2 týždne pred odchodom na mobilitu

 

Kontaktná osoba pre program Erasmus+ skontroluje Zmluvu o poskytnutí finančnej podpory na štúdium, kontroluje správne vyplnený a podpísaný Learning Agreement, informuje študenta, vedie si evidenciu o mobilitách (sumy mobilít aj dokumenty – 1x študent, 1x RMS UMB, 1x pre ňu).

 

 

POČAS MOBILITY

Realizujú sa zmeny v Learning Agreemente for Studies. Zmeny sa realizujú na Learning Agreemente, ktorý sa vrátil 2x so zmluvou podpísanou inštitucionálnym koordinátorom, strana 4.

Študent je povinný absolvovať online jazykový kurz OLS v prípade, že mu bol pridelený alebo on sám požiadal napriek vynikajúcim výsledkom vstupného testu.

 

 

PO NÁVRATE Z MOBILITY

Študent kontaktuje kontaktnú osobu pre Erasmus+. Predkladá sa Learning Agreement for Studies – sekcia, ktorá sa vypĺňa po návrate z mobility.

 • vyplnená tabuľka After the mobility/Transcript of Records
 • dátumy nástupu a ukončenia mobility musia korešpondovať so Zmluvou o poskytnutí finančnej podpory na štúdium, v opačnom prípade bude vystavený dodatok o vrátení časti grantu
 • koordinátor pre Erasmus+ zabezpečí uznanie výsledkov podľa sekcie pred mobilitou, rieši prípadné nezrovnalosti. Vyplní tabuľku After the mobility/Recognition at the Sending Institution
 • študent vypĺňa online správu v systéme Mobility Tool na základe výzvy e-mailom
 • študent je povinný absolvovať online jazykové testovanie OLS po mobilite
 • Potvrdenie o trvaní mobility (Confirmation letter) - dátumy nástupu a ukončenia mobility musia korešpondovať s fin. zmluvou

 

POZOR

Podávanie on-line správy z mobility do mobilitného nástroja Mobility Tool

Účastník je povinný vyplniť a podať správu on-line cez EU Survey po mobilite v zahraničí, a to najneskôr do 30 kalendárnych dní po prijatí výzvy na jej vyplnenie.

Od účastníka, ktorý nevyplní a nepodá správu on-line, môže inštitúcia žiadať čiastočné alebo úplné vrátenie zaslanej finančnej podpory.

Povinné vstupné a výstupné jazykové testovanie OLS

Účastník musí absolvovať on-line hodnotenie jazykových schopností pred mobilitou a na konci mobility, ak hlavným vyučovacím alebo pracovným jazykom je angličtina, francúzština, nemčina, taliančina alebo španielčina, alebo kedykoľvek sa na tom dohodne s vysielajúcou inštitúciou, s výnimkou rodených rečníkov. Účastník je povinný ihneď informovať svoju inštitúciu, ak nemôže absolvovať on-line hodnotenie.

V prílohe nájdete dokumenty, ktoré sú potrebné k účasti na mobilite.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela