Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

PrF UMB zabezpečuje kvalitu poskytovaného vysokoškolského vzdelávania v súlade s vnútorným systémom kvality UMB. Rada pre vnútorný systém kvality PrF UMB je vnútorným rozhodovacím orgánom fakulty, ktorého rozhodnutia sú záväzné pre všetky pracoviská PrF UMB, pričom svojim zriadením a činnosťou podporuje a rozvíja kvalitu vysokoškolského vzdelávania a kvalitu vedeckovýskumnej tvorivej činnosti na PrF UMB.

Pôsobnosť Rady pre vnútorný systém kvality PrF UMB je určená všeobecnými právnymi predpismi a vnútornými predpismi UMB, ako aj vnútornými predpismi PrF UMB, najmä Štatútom Rady pre vnútorný systém kvality PrF UMB.

Rada pre vnútorný systém kvality PrF UMB vykonáva svoju činnosť v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a v súlade s pravidlami vnútorného systému zabezpečovania kvality UMB.