Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Open access policy / Pravidlá otvoreného prístupu

Open access: The State and Law journal publishes issues with fully open access, which means that all articles are available on the Internet to all users immediately after publication. The State and Law journal is published subject to conditions, which means "Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license, that unrestricted use, distribution and reproduction in any medium is permitted, provided that the original work is correctly cited.


Otvorený prístup: Časopis Štát a právo uverejňuje čísla s plne otvoreným prístupom, čo znamená, že všetky články sú dostupné na internete všetkým používateľom ihneď po uverejnení. Časopis Štát a právo je publikovaný na základe podmienok "Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license, čo znamená, že je povolené neobmedzené používanie, distribúcia a reprodukcia v akomkoľvek médiu za predpokladu, že pôvodné dielo je správne citované.


This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici