Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Instructions for authors

V záujme kvality obsahu, skladby i žánrovej pestrosti si dovoľujeme požiadať, aby autori rukopisov dodržiavali tieto pokyny:

 1. Rukopis pre najbližšie číslo posielajte (výlučne v editore MS Word) na e-mailovú adresu: statapravo@post.sk do 15. septembra 2020

 2. Rozsah rukopisov:
  a) štúdie v rozsahu do 20 normovaných strán,
  b) články v rozsahu 5 – 10 nstr.,
  c) informácie do 5 nstr.,
  d) recenzie do 5 nstr.
  Iný rozsah je potrebné vopred dohodnúť so zostavovateľom, príp. redaktorom časopisu.
 3. Pri konečnom spracovaní používajte výlučne font Times New Roman CE, písmo veľkosti 12 pt, pri riadkovaní 1,5 , okraje zľava aj sprava po 2,5 cm, zhora aj zdola po 3 cm.
 4. Rukopis má obsahovať názov článku, krstné meno a priezvisko autora (s pozn. * pod čiarou s uvedením titulov a pracovným zaradením na pracovisku), abstrakt, ktorý musí obsahovať názov štúdie alebo článku v rozsahu max. 15 riadkov, kľúčové slová max. 10 slov, nasleduje názov článku v AJ, abstrakt v AJ, kľúčové slová v AJ, citovanie literatúry žiadame realizovať prostredníctvom poznámky pod čiarou. V závere článku žiadame uviesť zoznam použitej literatúry v abecednom poradí a resume v angličtine.
 5. Štúdie a články požadujeme štruktúrovať:
  a) abstrakt, kľúčové slová,
  b) úvod s naznačením problematiky,
  c) rozbor problematiky podľa zvolenej metodológie,
  d) záver a resume v angličtine
 6. K materiálom vždy uveďte presnú adresu pracoviska, e-mail a pracovné zaradenie (funkciu).

Prosíme autorov, aby dôrazne rešpektovali pokyny na úpravu a formu článkov. Rukopisy, ktoré nebudú spĺňať formálne požiadavky, nemôžu byť zaradené na publikovanie.

Vzhľadom na kapacitné možnosti je počet publikovaných príspevkov limitovaný. O zaradení, či prípadnom nezaradení príspevku budú autori v čas informovaní. Autorský honorár sa nevypláca. Autorom publikovaných príspevkov bude zaslané aktuálne číslo časopisu so zverejneným príspevkom.

Prílohy ku stránke: