Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Procesné lehoty ako prostriedok odstránenia prieťahov v konaní, v kontexte práva na spravodlivé súdne konanie

DOI: https://doi.org/10.24040/sap.2021.8.2-3.160-174 

Citácia:  ONDROVÁ, J. 2021. Procesné lehoty ako prostriedok odstránenia prieťahov v konaní, v kontexte práva na spravodlivé súdne konanie. In Štát a právo [online]. 2021, vol. 8, no. 2-3, pp. 160-174 [cit. dátum citovania]. ISSN 2644-643X. Available at: https://doi.org/10.24040/sap.2021.8.2-3.160-174 

Abstrakt: V zmysle článku 1 ods. 1 a v spojení s článkom 2 ods. 2 Ústavy SR je Slovenská republika zvrchovaný, demokratický a právny štát, v ktorom štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Uvedené ústavné znenie znamená vyjadrenie základných princípov právneho štátu. Pokiaľ však ide o právny štát, jeho kvalifikačným znakom je aj možnosť domáhať sa zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde, pričom podľa článku 48 ods. 2 Ústavy SR má každý právo, aby sa jeho vec prerokovala bez zbytočných prieťahov. Absenciu zákonných lehôt trvania procesných úkonov súdu či presného vymedzenia dĺžky trvania súdneho konania do vydania meritórneho rozhodnutia možno síce hodnotiť ako legislatívny nedostatok, avšak s prihliadnutím na osobitosti každého prípadu by presné stanovenie dĺžky konania nebolo právne správne. Právnym riešením môže byť stanovenie tzv. odporúčaných zákonných lehôt, v ktorom by súdne konanie malo skončiť.

Kľúčové slová:  právo na súdne konanie, rýchlosť konania, ochrana práv, procesné lehoty

Prílohy ku stránke:
  1. 6. Júlia Ondrová.pdf Júlia Ondrová (282 KB)