Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Ústava SR – pojem, vznik, štruktúra a novelizácia

DOI: https://doi.org/10.24040/sap.2021.8.2-3.134-146  

Citácia: CHOVANEC, J. 2021. Ústava SR – pojem, vznik, štruktúra a novelizácia. In Štát a právo [online]. 2021, vol. 8, no. 2-3, pp. 134-146 [cit. dátum citovania]. ISSN 2644-643X. Available at: https://doi.org/10.24040/sap.2021.8.2-3.134-146

Abstrakt: Autor v štúdii definuje pojem ústavy, rozoberá a hodnotí vznik Ústavy Slovenskej republiky, jej štruktúru, ako aj novelizáciu. Pritom poukazuje, že Ústava Slovenskej republiky bola od svojho vzniku a účinnosti (1. september 1992 a 1. október 1992 a 1. január 1993) dvadsaťkrát novelizovaná. Taktiež upozorňuje, že tretia tzv. veľká novela ústavy (ústavný zákon č. 90/2001 Z. z.) a posledná novela ústavy (ústavný zákon č. 422/202 Z. z.) boli najrozsiahlejšie oproti ostatným novelám Ústavy Slovenskej republiky. V štúdii autor v stručnosti zhodnotil i najdôležitejšie ústavné inštitúcie a inštitúty. Ďalej okrem iného poukazuje i na kritiku najmä poslednej novely Ústavy Slovenskej republiky, a to so zdôraznením, že ju kritizuje veľká skupina sudcov a prokurátorov, ako aj súčasná opozícia. Taktiež poukazuje na skutočnosť, že poslednú novelu Ústavy Slovenskej republiky kritizuje i odborná vedecká a právnická komunita. Záverom štúdie autor zdôrazňuje, že Ústava Slovenskej republiky vytvorila ústavnoprávne podmienky pre budovanie demokratického právneho štátu, ako aj pre vstup Slovenskej republiky do euroatlantických štruktúr, t. j. do NATO a Európskej únie a taktiež pre mierovú spoluprácu Slovenskej republiky so štátmi sveta. Pritom ešte autor upozorňuje na významnú skutočnosť, že Ústava Slovenskej republiky je porovnateľná s ústavami najmä štátov Európskej únie.

Kľúčové slová:  ústava, ústavný zákon, zákon, novelizácia, zákonodarná moc, výkonná moc, súdna moc

Prílohy ku stránke: