Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Právo poškodeného priestupkom na spravodlivý proces

                                                       

DOI: https://doi.org/10.24040/sap.2020.7.1.15-26  

Citácia: JAKAB, R. 2020. Právo poškodeného priestupkom na spravodlivý proces. In Štát a právo. [online]. 2020, vol. 7, no. 1. pp. 15-26. [cit. dátum citovania]. Available at: https://doi.org/10.24040/sap.2020.7.1.15-26 ISSN 1339-7753

 

Abstrakt: Právo poškodeného priestupkom na spravodlivý proces. Poškodený je jedným z účastnı́kov priestupkového konania. V podmienkach Slovenskej republiky nie je právna úprava tohto inštitútu precı́zna a detailná́. Súčasná právna úprava iba uvádza, že účastníkom konania je aj poškodený, ak ide o prejedanie náhrady majetkovej škody spôsobenej priestupkom, ako aj stanovuje podmienky uplatnenia nároku na náhradu škody a rozhodnutia o nej. Je preto potrebné posúdiť, či táto úprava dáva dostatočné garancie ochrany všetkých aspektov práva na spravodlivý proces. Okrem toho, mám za to, že v rámci právnej regulácie priestupkov je potrebné reflektovať aj restoratívne prístupy, ktoré sú skôr dominantou súčasnej vedy trestného práva. Cieľom tohto príspevku je teda posúdiť, do akej miery súčasná právna úprava zabezpečuje poškodenému priestupkom všetky aspekty práva na spravodlivý proces, resp. v akom rozsahu by bolo potrebné právnu úpravu tohto inštitútu zdokonaliť.

 

Kľúčové slová: priestupok, priestupkové konanie, poškodený

Prílohy ku stránke: