print

KLIMEK Libor: Kriminológia ako veda vo vnútroštátnom a medzinárodnom rozmere

Kriminológia ako veda vo vnútroštátnom a medzinárodnom rozmere
Libor Klimek
DOI: https://doi.org/10.24040/sap.2020.7.1.27-62

Abstrakt:
KLIMEK, Libor: Kriminológia ako veda vo vnútroštátnom a medzinárodnom rozmere. Cieľom diela je preskúmanie kriminológie ako vedy vo vnútroštátnom a medzinárodnom rozmere. Je rozdelené do šiestich sekcií. Prvá sekcia prezentuje základné východiská (vymedzenie a pôvod pojmu „kriminológia“). Kým druhá sekcia je zameraná na predmet skúmania kriminológie, jej zamerania a úlohy, tretia sekcia zameraná na jej vnútornú štruktúra (etiológia kriminality, fenomenológia kriminality, kontrola kriminality, viktimológia a penológia). Vo štvrtej sekcii je analyzovaný vzťah kriminológie k iným vedným odborom. Piata sekcia poukazuje na praktický význam kriminológie. Posledná šiesta sekcia sa zaoberá inštitucionalizáciou kriminológie v medzinárodnom ako aj vnútroštátnom kontexte.

Kľúčové slová:
kriminológia, vymedzenie, štruktúra, praktický význam, inštitucionalizácia

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela