print

JAKAB Radomír: Právo poškodeného priestupkom na spravodlivý proces

Právo poškodeného priestupkom na spravodlivý proces
Radomír Jakab
DOI: https://doi.org/10.24040/sap.2020.7.1.15-26

Abstrakt:
JAKAB, Radomír: Právo poškodeného priestupkom na spravodlivý proces. Poškodený́ je jedným z účastníkov priestupkového konania. V podmienkach Slovenskej republiky nie je právna úprava tohto inštitútu precízna a detailná́. Súčasná právna úprava iba uvádza, že účastníkom konania je aj poškodený, ak ide o prejedanie náhrady majetkovej škody spôsobenej priestupkom, ako aj stanovuje podmienky uplatnenia nároku na náhradu škody a rozhodnutia o nej. Je preto potrebné posúdiť, či táto úprava dáva dostatočné garancie ochrany všetkých aspektov práva na spravodlivý proces. Okrem toho, mám za to, že v rámci právnej regulácie priestupkov je potrebné reflektovať aj restoratívne prístupy, ktoré sú skôr dominantou súčasnej vedy trestného práva. Cieľom tohto príspevku je teda posúdiť, do akej miery súčasná právna úprava zabezpečuje poškodenému priestupkom všetky aspekty práva na spravodlivý proces, resp. v akom rozsahu by bolo potrebné právnu úpravu tohto inštitútu zdokonaliť.

Kľúčové slová:
priestupok, priestupkové konanie, poškodený

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela