print

22.10.2021 - Normotvorba - Kontrolná činnosť a transparentnosť

Termín konania: 22. október 2021 (od 9,00 – 12,00 hod.)  

Miesto konania: online prostredníctvom platformy MS Teams

Cena: 45,- eur s DPH (v cene je poskytnutie študijného materiálu a prezentácie pre účastníkov vzdelávania)

Lektor: JUDr. Martin Píry, PhD.

Podstata normatívneho aktu. Ako písať uznesenia. Čo môže byť obsahom uznesenia a
VZN. Najčastejšie chyby pri normotvorbe. Verejná zeleň a zelená infraštruktúra ,
územný plán. Pripomienkovanie normotvorných procesov, možnosti napadnutia na súde
a cestou prokuratúry, proces SEA, účasť verejnosti na legislatívnom procese. Čo môže
kontrolovať obecné zastupiteľstvo, komisie a poslanec ? Postavenie a právomoci kontrolóra. Správne súdnictvo a prokuratúra v obecnej samospráve. Povinnosť zverejňovať informácie. Slobodný prístup k informáciám, webové sídlo, zákaz zneužitia práva.

Program

  • normotvorba základné ústavné vymedzenie, rozhodnutie súdov, nároky na formálnu a obsahovú stránku uznesení a nariadení,
  • praktické otázky formulácie uznesení, sistačné právo,
  • možnosti napadnutia, uznesenia a všeobecne záväzného nariadenia, kto? V akej lehote? Akým spôsobom? Reakcie obce – praktické cvičenie.
  • Zákon o slobodnom prístupe k informáciám, povinné zverejňovanie hranice pre obce, rozdiel v info zákone obec vs. štátna správa, šikana a zneužitie práva: praktické príklady,
  • transparentnosť, webové sídlo, aktívna a pasívna transparentnosť, praktické ukážky, ako byť mať otvorenú samosprávu a zároveň byť efektívny? Praktický návod,
  • workshop.

Prihlásenie sa:        

▪ pre prihlásenie sa na webinár je potrebné vyplniť prihlášku, ktorá sa nachádza v prílohách a spolu s potvrdením o zaplatení poplatku ju zaslať na e- mailovú adresu - debora.kianekova@umb.sk


Profil lektora:

▪ JUDr. Martin Píry, PhD.

Martin Píry je odborný asistent na Katedre správneho práva Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela. V roku 2006-2008 pôsobil ako vedúci právneho odboru Žilinského samosprávneho kraja, je odborným radcom a konzultantom viacerých samospráv. Ako expert pre občiansku participáciu spolupracuje s občianskym združením Európska občianska rada. Rovnako pôsobil v expertnom tíme pre skúmanie miery transparentnosti pre obce mestá v Žilinskom samosprávnom kraji v projekte EXPOSITUS občianskeho združenia Pro Senium et Cultura. Účelom projektu bolo skúmanie transparentnosti webových sídiel a stránok obcí a miest ako aj  možnosť občianskej participácie na miestnej samospráve.
Realizuje výučbu predmetov správne právo hmotné a procesné, komunálne právo ( obecnú samosprávu) a právo životného prostredia. V teoretickom výskume sa zaoberá konceptami verejného záujmu, občianskej participácie, transparentnosti a komunitnej samosprávy . Vo svojich dielach koncentruje pozornosť na zvýšenie efektivity verejnej správy pomocou verejnej kontroly a metódou konzultatívnej demokracie so zapojením čo najširšej skupiny obyvateľstva. Význam komunitnej samosprávy a občianskej participácie vidí nie len v ekonomickej efektivite, ale aj otázkach územnej regulácie sídiel, budovaní zelenej infraštruktúry a ako nástroj boja proti korupcii.
Týmto témam venoval aj dvojicu vedeckých monografií Verejný záujem (2019) a Transparentnosť v obecnej samospráve (2020). Potrebu zvýšenia občianskej participácie na verejnej správe vidí pritom nie len ako požiadavku demokracie, ale aj hodnotovo ukotvenú v kresťanskom kultúrnom priestore čomu sa venoval v rozsiahlej monografii Katolícke sociálne učenie ako materiálny prameň práva ( 2019) (tretia kapitola tretej časti je samostatne venovaná otázky subsidiarity a samosprávy).
Pôsobil ako šéfredaktor slovenského právnického odborného časopisu Právna revue a člen redakčnej rady poľského právnického vedeckého časopisu Prawo w dzialaniu

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela