Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

print

15.10.2021 - Samospráva, podstata, zhromažďovanie obyvateľov obce, in-house, orgány obce, ich rokovanie a vzájomné vzťahy

Termín konania: 15. október 2021 (od 9,00 – 12,00 hod.)  

Miesto konania: online prostredníctvom platformy MS Teams

Cena: 45,- eur s DPH (v cene je poskytnutie študijného materiálu a prezentácie pre účastníkov vzdelávania)

Lektor: JUDr. Martin Píry, PhD.

Úvod do práva (základné pojmy a interpretácia) - prvý blok prednášok bude pojednávať o podstate pojmu samospráva, z hľadiska Ústavy SR, zákonov a medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná. Účastník sa dozvie okrem iného o najefektívnejšom modely priamej samosprávy formou, zhromaždenia obyvateľov obce, záväznosť takýchto zhromaždení a kedy je najefektívnejšie ich použiť. V rámci tohto bloku sa budeme venovať aj otázkam petície obyvateľov obce, do čoho môže zasahovať, povinnosť alebo právo zaoberať sa výsledkom petície a miestne referendum ako výsledok petície. Osobitne na záver tohto tematického bloku bude otázka in house samosprávy. Možnosti in- house z pohľadu zákona o verejnom obstarávaní, zakladanie in -house podniku. Sociálny podnik obce.
V tomto bloku prednášok sa účastník dozvie tiež o činnosti a základnom postavení orgánov obce a iných orgánov v rámci obecného zriadenia . Práva a povinnosti starostu obce. Rokovania zastupiteľstva, tvoríme rokovací poriadok, hlasovania, interpelácie, účasť verejnosti. Postavenie poslanca obecného zastupiteľstva jeho práva k starostovi, fyzickým a právnickým osobám na území obce, povinnosti. Činnosť komisií obecného zastupiteľstva. Vzájomný vzťah orgánov. Rozhodnutia súdov a prokuratúry v tejto otázke. Podpis starostu, nahradenie vôle starostu rozhodnutím súdu. Trestné činy starostov a poslancov.

Program

  • čo je podstata činnosti samosprávy a rozdiel medzi štátnou správou, praktické príklady v činnosti, komisií, obecného úradu, zastupiteľstva (judikatúra a rozhodnutia prokuratúry), verejný činiteľ,
  • právne vymedzenie priamej demokracie (petície, referendum, zhromaždenia obyvateľov obce) príklady, praktické úlohy reakcie obce.
  • zakladanie právnických osôb obcou, uznesenia obecného zastupiteľstva, vzťah k verejnému obstarávaniu, orgány právnických osôb, súdna žaloba o nahradenie prejavu vôle,
  • činnosť komisie, praktické príklady, štatút komisie, vzťah k obecnému zastupiteľstvu, rozhodnutia obecného zastupiteľstva, právomoc zastupiteľstva a obecný úrad a starosta obce, trestná zodpovednosť poslancov, právomoci poslancov, praktické príklady interpelácií a uznesené obec. zastupiteľstva, rozhodnutia súdov,
  • workshop.

Prihlásenie sa:        

▪ pre prihlásenie sa na webinár je potrebné vyplniť prihlášku, ktorá sa nachádza v prílohách a spolu s potvrdením o zaplatení poplatku ju zaslať na e- mailovú adresu - debora.kianekova@umb.sk


Profil lektora:

▪ JUDr. Martin Píry, PhD.

Martin Píry je odborný asistent na Katedre správneho práva Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela. V roku 2006-2008 pôsobil ako vedúci právneho odboru Žilinského samosprávneho kraja, je odborným radcom a konzultantom viacerých samospráv. Ako expert pre občiansku participáciu spolupracuje s občianskym združením Európska občianska rada. Rovnako pôsobil v expertnom tíme pre skúmanie miery transparentnosti pre obce mestá v Žilinskom samosprávnom kraji v projekte EXPOSITUS občianskeho združenia Pro Senium et Cultura. Účelom projektu bolo skúmanie transparentnosti webových sídiel a stránok obcí a miest ako aj  možnosť občianskej participácie na miestnej samospráve.
Realizuje výučbu predmetov správne právo hmotné a procesné, komunálne právo ( obecnú samosprávu) a právo životného prostredia. V teoretickom výskume sa zaoberá konceptami verejného záujmu, občianskej participácie, transparentnosti a komunitnej samosprávy . Vo svojich dielach koncentruje pozornosť na zvýšenie efektivity verejnej správy pomocou verejnej kontroly a metódou konzultatívnej demokracie so zapojením čo najširšej skupiny obyvateľstva. Význam komunitnej samosprávy a občianskej participácie vidí nie len v ekonomickej efektivite, ale aj otázkach územnej regulácie sídiel, budovaní zelenej infraštruktúry a ako nástroj boja proti korupcii.
Týmto témam venoval aj dvojicu vedeckých monografií Verejný záujem (2019) a Transparentnosť v obecnej samospráve (2020). Potrebu zvýšenia občianskej participácie na verejnej správe vidí pritom nie len ako požiadavku demokracie, ale aj hodnotovo ukotvenú v kresťanskom kultúrnom priestore čomu sa venoval v rozsiahlej monografii Katolícke sociálne učenie ako materiálny prameň práva ( 2019) (tretia kapitola tretej časti je samostatne venovaná otázky subsidiarity a samosprávy).
Pôsobil ako šéfredaktor slovenského právnického odborného časopisu Právna revue a člen redakčnej rady poľského právnického vedeckého časopisu Prawo w dzialaniu

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela