print

15.10.2021 - Samospráva, podstata, zhromažďovanie obyvateľov obce, in-house, orgány obce, ich rokovanie a vzájomné vzťahy

Termín konania: 15. október 2021 (od 9,00 – 12,00 hod.)  

Miesto konania: online prostredníctvom platformy MS Teams

Cena: 45,- eur s DPH (v cene je poskytnutie študijného materiálu a prezentácie pre účastníkov vzdelávania)

Lektor: JUDr. Martin Píry, PhD.

Úvod do práva (základné pojmy a interpretácia) - prvý blok prednášok bude pojednávať o podstate pojmu samospráva, z hľadiska Ústavy SR, zákonov a medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná. Účastník sa dozvie okrem iného o najefektívnejšom modely priamej samosprávy formou, zhromaždenia obyvateľov obce, záväznosť takýchto zhromaždení a kedy je najefektívnejšie ich použiť. V rámci tohto bloku sa budeme venovať aj otázkam petície obyvateľov obce, do čoho môže zasahovať, povinnosť alebo právo zaoberať sa výsledkom petície a miestne referendum ako výsledok petície. Osobitne na záver tohto tematického bloku bude otázka in house samosprávy. Možnosti in- house z pohľadu zákona o verejnom obstarávaní, zakladanie in -house podniku. Sociálny podnik obce.
V tomto bloku prednášok sa účastník dozvie tiež o činnosti a základnom postavení orgánov obce a iných orgánov v rámci obecného zriadenia . Práva a povinnosti starostu obce. Rokovania zastupiteľstva, tvoríme rokovací poriadok, hlasovania, interpelácie, účasť verejnosti. Postavenie poslanca obecného zastupiteľstva jeho práva k starostovi, fyzickým a právnickým osobám na území obce, povinnosti. Činnosť komisií obecného zastupiteľstva. Vzájomný vzťah orgánov. Rozhodnutia súdov a prokuratúry v tejto otázke. Podpis starostu, nahradenie vôle starostu rozhodnutím súdu. Trestné činy starostov a poslancov.

Program

  • čo je podstata činnosti samosprávy a rozdiel medzi štátnou správou, praktické príklady v činnosti, komisií, obecného úradu, zastupiteľstva (judikatúra a rozhodnutia prokuratúry), verejný činiteľ,
  • právne vymedzenie priamej demokracie (petície, referendum, zhromaždenia obyvateľov obce) príklady, praktické úlohy reakcie obce.
  • zakladanie právnických osôb obcou, uznesenia obecného zastupiteľstva, vzťah k verejnému obstarávaniu, orgány právnických osôb, súdna žaloba o nahradenie prejavu vôle,
  • činnosť komisie, praktické príklady, štatút komisie, vzťah k obecnému zastupiteľstvu, rozhodnutia obecného zastupiteľstva, právomoc zastupiteľstva a obecný úrad a starosta obce, trestná zodpovednosť poslancov, právomoci poslancov, praktické príklady interpelácií a uznesené obec. zastupiteľstva, rozhodnutia súdov,
  • workshop.

Prihlásenie sa:        

▪ pre prihlásenie sa na webinár je potrebné vyplniť prihlášku, ktorá sa nachádza v prílohách a spolu s potvrdením o zaplatení poplatku ju zaslať na e- mailovú adresu - debora.kianekova@umb.sk


Profil lektora:

▪ JUDr. Martin Píry, PhD.

Martin Píry je odborný asistent na Katedre správneho práva Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela. V roku 2006-2008 pôsobil ako vedúci právneho odboru Žilinského samosprávneho kraja, je odborným radcom a konzultantom viacerých samospráv. Ako expert pre občiansku participáciu spolupracuje s občianskym združením Európska občianska rada. Rovnako pôsobil v expertnom tíme pre skúmanie miery transparentnosti pre obce mestá v Žilinskom samosprávnom kraji v projekte EXPOSITUS občianskeho združenia Pro Senium et Cultura. Účelom projektu bolo skúmanie transparentnosti webových sídiel a stránok obcí a miest ako aj  možnosť občianskej participácie na miestnej samospráve.
Realizuje výučbu predmetov správne právo hmotné a procesné, komunálne právo ( obecnú samosprávu) a právo životného prostredia. V teoretickom výskume sa zaoberá konceptami verejného záujmu, občianskej participácie, transparentnosti a komunitnej samosprávy . Vo svojich dielach koncentruje pozornosť na zvýšenie efektivity verejnej správy pomocou verejnej kontroly a metódou konzultatívnej demokracie so zapojením čo najširšej skupiny obyvateľstva. Význam komunitnej samosprávy a občianskej participácie vidí nie len v ekonomickej efektivite, ale aj otázkach územnej regulácie sídiel, budovaní zelenej infraštruktúry a ako nástroj boja proti korupcii.
Týmto témam venoval aj dvojicu vedeckých monografií Verejný záujem (2019) a Transparentnosť v obecnej samospráve (2020). Potrebu zvýšenia občianskej participácie na verejnej správe vidí pritom nie len ako požiadavku demokracie, ale aj hodnotovo ukotvenú v kresťanskom kultúrnom priestore čomu sa venoval v rozsiahlej monografii Katolícke sociálne učenie ako materiálny prameň práva ( 2019) (tretia kapitola tretej časti je samostatne venovaná otázky subsidiarity a samosprávy).
Pôsobil ako šéfredaktor slovenského právnického odborného časopisu Právna revue a člen redakčnej rady poľského právnického vedeckého časopisu Prawo w dzialaniu

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela