print

12.11.2021 - Stavebný zákon pre obce - 2. Stavebné konanie, čierna stavba a opustené stavby

Termín konania: 12. november 2021 (od 9,00 – 12,00 hod.)  

Miesto konania: online prostredníctvom platformy MS Teams

Cena: 45,- eur s DPH (v cene je poskytnutie študijného materiálu a prezentácie pre účastníkov vzdelávania)

Lektor: JUDr. Martin Píry, PhD.

Predmet stavebného konania a rozdiel medzi územným konaním a stavebným.
Oznámenie konania, koncentrácia v konaní a výzva na doplnenie podania. Nepovolená stavba a konanie o nej. Neoprávnená stavba a povinnosti stavebného úradu. Odstránenie stavby. Návod na riešenie opustených stavieb. Výkon štátneho stavebného dohľadu.

Program

  • predmet stavebného konania, zmeny stavby pred dokončením , dodatočného povolenia stavby,
  • legislatívne tendencie,
  • účastníci konania, priama dotknutosť, zainteresovaná verejnosť, vylučovanie účastníka konania,
  • verejná vyhláška, oznámenia konania,
  • záväzné stanovisko, námietky účastníkov a verejný záujem ,
  • rozdiel v dokazovaní riadneho stavebného konania a dodatočného povolenia čiernej stavby,
  • právny režim opustenej stavby,
  • trestná zodpovednosť,
  • odstránenie stavby,
  • workshop.

Prihlásenie sa:        

▪ pre prihlásenie sa na webinár je potrebné vyplniť prihlášku, ktorá sa nachádza v prílohách a spolu s potvrdením o zaplatení poplatku ju zaslať na e- mailovú adresu - debora.kianekova@umb.sk


Profil lektora:

▪ JUDr. Martin Píry, PhD.

Martin Píry je odborný asistent na Katedre správneho práva Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela. V roku 2006-2008 pôsobil ako vedúci právneho odboru Žilinského samosprávneho kraja, je odborným radcom a konzultantom viacerých samospráv. Ako expert pre občiansku participáciu spolupracuje s občianskym združením Európska občianska rada. Rovnako pôsobil v expertnom tíme pre skúmanie miery transparentnosti pre obce mestá v Žilinskom samosprávnom kraji v projekte EXPOSITUS občianskeho združenia Pro Senium et Cultura. Účelom projektu bolo skúmanie transparentnosti webových sídiel a stránok obcí a miest ako aj  možnosť občianskej participácie na miestnej samospráve.
Realizuje výučbu predmetov správne právo hmotné a procesné, komunálne právo ( obecnú samosprávu) a právo životného prostredia. V teoretickom výskume sa zaoberá konceptami verejného záujmu, občianskej participácie, transparentnosti a komunitnej samosprávy . Vo svojich dielach koncentruje pozornosť na zvýšenie efektivity verejnej správy pomocou verejnej kontroly a metódou konzultatívnej demokracie so zapojením čo najširšej skupiny obyvateľstva. Význam komunitnej samosprávy a občianskej participácie vidí nie len v ekonomickej efektivite, ale aj otázkach územnej regulácie sídiel, budovaní zelenej infraštruktúry a ako nástroj boja proti korupcii.
Týmto témam venoval aj dvojicu vedeckých monografií Verejný záujem (2019) a Transparentnosť v obecnej samospráve (2020). Potrebu zvýšenia občianskej participácie na verejnej správe vidí pritom nie len ako požiadavku demokracie, ale aj hodnotovo ukotvenú v kresťanskom kultúrnom priestore čomu sa venoval v rozsiahlej monografii Katolícke sociálne učenie ako materiálny prameň práva ( 2019) (tretia kapitola tretej časti je samostatne venovaná otázky subsidiarity a samosprávy).
Pôsobil ako šéfredaktor slovenského právnického odborného časopisu Právna revue a člen redakčnej rady poľského právnického vedeckého časopisu Prawo w dzialaniu

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela