Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

05.11.2021 - Stavebný zákon pre obce - 1. Územný plán a územné konanie

Termín konania: 5. november 2021 (od 9,00 – 12,00 hod.)  

Miesto konania: online prostredníctvom platformy MS Teams

Cena: 45,- eur s DPH (v cene je poskytnutie študijného materiálu a prezentácie pre účastníkov vzdelávania)

Lektor: JUDr. Martin Píry, PhD.

Čo je to územné plánovanie? Nález Ústavného súdu ohľadne účinnosti územného plánu.
Čo môže priniesť novela ? Postup pri územnom konaní. Ako rozhodovať, ak obec nemá
územný plán. Účastníci konania súčasnosť /stav po novele. Predmet rozhodovania
územnom konaní, vysporiadanie sa s námietkami. Doručovanie.

Program

  • právny rozmer územného plánu, regulácia územia a ich interpretácia, výklad územného plánu, rozhodnutia súdov v tejto oblasti,
  • časová platnosť územného plánu vo vzťahu k prebiehajúcim konania podľa nálezu Ústavného súdu 333/2018,
  • ako správne používať správny poriadok na konania podľa stavebného zákona,
  • účastníci konania a návrh, porovnanie súčasného stavu a predpokladaného právneho stavu (ďalej len legislatívne tendencie),
  • hypotetická stavba a reálna stavba, prednosť územného konania podľa podania,
  • koncentračná zásada
  • predmet rozhodovania v územnom konaní čo sa má a čo nie zohľadňovať, námietky účastníkov konania,
  • kritické otázky rozhodnutí,
  • workshop.

Prihlásenie sa:        

▪ pre prihlásenie sa na webinár je potrebné vyplniť prihlášku, ktorá sa nachádza v prílohách a spolu s potvrdením o zaplatení poplatku ju zaslať na e- mailovú adresu - debora.kianekova@umb.sk


Profil lektora:

▪ JUDr. Martin Píry, PhD.

Martin Píry je odborný asistent na Katedre správneho práva Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela. V roku 2006-2008 pôsobil ako vedúci právneho odboru Žilinského samosprávneho kraja, je odborným radcom a konzultantom viacerých samospráv. Ako expert pre občiansku participáciu spolupracuje s občianskym združením Európska občianska rada. Rovnako pôsobil v expertnom tíme pre skúmanie miery transparentnosti pre obce mestá v Žilinskom samosprávnom kraji v projekte EXPOSITUS občianskeho združenia Pro Senium et Cultura. Účelom projektu bolo skúmanie transparentnosti webových sídiel a stránok obcí a miest ako aj  možnosť občianskej participácie na miestnej samospráve.
Realizuje výučbu predmetov správne právo hmotné a procesné, komunálne právo ( obecnú samosprávu) a právo životného prostredia. V teoretickom výskume sa zaoberá konceptami verejného záujmu, občianskej participácie, transparentnosti a komunitnej samosprávy . Vo svojich dielach koncentruje pozornosť na zvýšenie efektivity verejnej správy pomocou verejnej kontroly a metódou konzultatívnej demokracie so zapojením čo najširšej skupiny obyvateľstva. Význam komunitnej samosprávy a občianskej participácie vidí nie len v ekonomickej efektivite, ale aj otázkach územnej regulácie sídiel, budovaní zelenej infraštruktúry a ako nástroj boja proti korupcii.
Týmto témam venoval aj dvojicu vedeckých monografií Verejný záujem (2019) a Transparentnosť v obecnej samospráve (2020). Potrebu zvýšenia občianskej participácie na verejnej správe vidí pritom nie len ako požiadavku demokracie, ale aj hodnotovo ukotvenú v kresťanskom kultúrnom priestore čomu sa venoval v rozsiahlej monografii Katolícke sociálne učenie ako materiálny prameň práva ( 2019) (tretia kapitola tretej časti je samostatne venovaná otázky subsidiarity a samosprávy).
Pôsobil ako šéfredaktor slovenského právnického odborného časopisu Právna revue a člen redakčnej rady poľského právnického vedeckého časopisu Prawo w dzialaniu

Prílohy ku stránke: