print

23.06.2021 - Zodpovednostné vzťahy v pracovnom práve

Termín konania:       23. jún 2021 (od 9,00 – 12,00 hod.)  

Miesto konania:        online prostredníctvom platformy Microsoft Teams

Cena:                            45,- eur s DPH (v cene je poskytnutie študijného materiálu a prezentácie pre účastníkov)

Lektori:                        doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.

                                       JUDr. Simona Dušeková Schuszteková, PhD., LL.M.

Problematika zodpovednostných vzťahov v pracovnom práve je neustále diskutovanou témou s prihliadnutím na skutočnosť, že sa týka počas pracovného života väčšiny zamestnancov a naopak je „chronickou“ agendou aj zamestnávateľov. Aplikačná prax však poukazuje na nesprávne aplikovane zodpovednostných vzťahov či už na strane zamestnancov alebo zamestnávateľa.

Prvá časť webinára je zameraná na zodpovednostné vzťahy zamestnanca, či už s prezumpciou viny alebo s prezumpciou neviny. Účastníci seminára sa dozvedia informácie o tom, aké sú predpoklady vzniku zodpovednosti zamestnanca (všeobecnej, za stratu na zverených veciach, a v neposlednom rade zodpovednosti zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať), ako aj informácie o rozsahu náhrady škody a predpokladoch, ktoré musia byť splnené, aby si zamestnanec mohol škodu o zamestnanca nárokovať a uplatňovať.

Druhá časť webinára je venovaná zodpovednostným vzťahom zamestnávateľa a základným predpokladom ich vzniku. Pozornosť bude venovaná všeobecnej zodpovednosti zamestnávateľa, ako aj zodpovednosti zamestnávateľa na škodu na odložených veciach, primárne však zodpovednosti zamestnávateľa za pracovné úrazy a choroby z povolania.

Počas celého vzdelávania majú účastníci možnosť interaktívnej diskusie s lektormi a riešenia ich konkrétnych aplikačných problémov, ktoré zodpovednostné vzťahy so sebou prinášajú.

 Program:

▪  zvšeobecné podmienky pre vznik a uplatňovanie zodpovednosti zamestnanca, rozdiel medzi zodpovednosťou zamestnanca s prezumpciou viny a neviny

▪  všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu a jej aplikácia v praxi

▪   zodpovednosť zamestnanca za stratu zverených predmetov a jej aplikácia v praxi

▪  zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a jej aplikácia v praxi – potreba platne uzatvorenej dohody o hmotnej zodpovednosti, rozdiel medzi individuálnou a spoločnou hmotnou zodpovednosťou, deliberačné dôvody na strane zamestnanca, výška a spôsob náhrady škody pri individuálnej, ako aj spoločnej hmotnej zodpovednosti

▪  všeobecné podmienky pre vznik a uplatňovanie zodpovednosti zamestnávateľa

▪  všeobecná zodpovednosť zamestnávateľa za škodu a jej aplikácia v praxi

▪  zodpovednosť zamestnávateľa za škodu na odložených veciach a ich aplikácia v praxi

▪  zodpovednosť zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania – základné predpoklady jej vzniku, definícia pracovného úrazu v kontexte rozhodnutí súdov a aktuálnej právnej úpravy, deliberačné dôvody na strane zamestnávateľa, uplatňovanie nárokov zamestnancov pri pracovných úrazoch a chorobách z povolani

 Prihlásenie sa:        

▪ pre prihlásenie sa na webinár je potrebné vyplniť prihlášku, ktorá sa nachádza v prílohách a spolu s potvrdením o zaplatení poplatku ju zaslať na e- mailovú adresu - debora.kianekova@umb.sk

 Profil lektorov:

▪ doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.

Marek Švec pôsobí ako docent na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ďalej ako advokát, generálny tajomník a súčasne člen Predsedníctva Labour Law Association/Asociácia pracovného práva. Vyštudoval Právnickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave. Doktorandské štúdium a následné habilitačné konanie absolvoval vo vednom odbore pracovné právo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzite v Trnave. Rovnako je absolventom postgraduálneho štúdia Business Legal Relations na International School of Management. Pôsobil ako podpredseda poradnej Komisie ministra práce pre rozširovanie záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a člen tripartitnej komisie pre prípravu novely zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov, pričom sa podieľal aj na príprave ďalších noviel pracovnoprávnych predpisov (napríklad Zákonníka práce, zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). V súčasnosti je vedený ako sprostredkovateľ a rozhodca kolektívneho vyjednávania v zozname Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na roky 2019 – 2021. Popri profesijnej činnosti je publikačne činný, je autorom a spoluautorom značného množstva vedeckých prác z oblasti pracovného práva a personálneho manažmentu, či ochrany osobných údajov. Je spoluautorom Kkomentára k zákonu o kolektívnom vyjednávaní z vydavateľstva Wolters Kluwer, spoluautorom Navigátora ASPI ku kolektívnemu vyjednávaniu a kompetenciám zástupcov zamestnancov v rámci ASPI alebo vzorov pracovnoprávnych dokumentov v rámci systému ASPI a garantom nového portálu www.pracovnepravo.sk určeného personalistom. Ďalej pôsobí ako tajomník Vedeckej rady vydavateľstva Wolters Kluwer pre oblasť pracovného práva. Je členom Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Je externým hodnotiteľom žiadostí o vedecké projekty v rámci systému grantových schém APVV, VEGA a KEGA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

▪ JUDr. Simona Dušeková Schuszteková, PhD., LL.M.

Simona Dušeková Schuszteková je členkou Predsedníctva Labour Law Association/Asociácie pracovného práva. Vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, je tiež absolventkou doktorandského štúdia na Právnickej fakulte v Trnave, ako aj postgraduálneho štúdia v Ústave medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky na Právnickej fakulte UK v Bratislave a posgraduálneho štúdia Bussiness Legal Relations na International School of Management. Viac ako 5 rokov viedla pracovnoprávnu poradňu na webovom portáli profesia.sk, od roku 2003 je zapísaná ako sprostredkovateľka a rozhodkyňa v Zozname sprostredkovateľov a rozhodcov kolektívnych sporov vedenom Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. V minulosti pôsobila v súkromnom sektore a neskôr na jednom z najväčších odborových zväzov na Slovensku, kde sa venovala všetkým oblastiam pracovného práva, s ktorým má bohaté praktické skúsenosti. V súčasnosti pôsobí v advokátskej kancelárii a ako odborný asistent na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela. Vo svojej odbornej praxi sa venuje problematike individuálneho ako aj kolektívneho pracovného práva, vysielaniu zamestnancov a zamestnávaniu cudzincov, právu sociálneho zabezpečenia, právnemu poradenstvu pre nadnárodné spoločnosti, personálne agentúry, ako aj odborové zväzy. Publikuje odborné články, monografické diela, ako aj lektoruje semináre v oblasti individuálneho a kolektívneho pracovného práva.

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela