print

13.10.2021 - Skončenie pracovného pomeru v zmysle Zákonníka práce

Termín konania: 13. októbra 2021 (od 9,00 – 12,00 hod.)

Miesto konania: online prostredníctvom platformy MS Teams

Cena: 45,- eur s DPH (v cene je poskytnutie študijného materiálu a prezentácie pre účastníkov vzdelávania)

Lektori: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.
JUDr. Simona Dušeková Schuszteková, PhD., LL.M.

Skončenie pracovného pomeru je vzhľadom na jej neustálu aktuálnosť večnou témou publikácií a seminárov.
Vzhľadom na aktuálnu, stále pandemickú situáciu sme svedkami častejších skončení pracovného pomeru ako za ostatné roky. Napriek chronicky známym a opakujúcim sa informáciám dochádza k neplatným skončeniam pracovných pomerov či už zo strany zamestnávateľov, ale aj zamestnancov.
Seminár poskytne účastníkom možnosť osvojenia si základných teoretických, ale najmä praktických vedomostí z problematiky skončenia pracovného pomeru, či už zo strany zamestnanca alebo zamestnávateľa, základné hmotnoprávne podmienky platnosti výpovede so zameraním platné prerokovanie výpovede zástupcami zamestnancov, špecifikácia výpovedného dôvodu so zameraním na výpovedný dôvod nadbytočnosti v dôsledku organizačných zmien, porušenie pracovnej disciplíny, či neuspokojivého plnenia pracovných úloh a v neposlednom rade straty zdravotnej spôsobilosti.
V súvislosti s odmeňovaním sa účastníci seminára dozvedia informácie o rozdieloch skončenia pracovného pomeru s bežným zamestnancom a zástupcom zamestnancov a rozdieloch vo vedení súdnych konaní v prípade neplatného skončenia pracovného pomeru v oboch prípadoch.
Celé vzdelávanie je zamerané na základnú orientáciu sa v najčastejších chybách v praxi zo strany zamestnávateľov.

Program

· možnosti skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca a zamestnávateľa
· skončenie pracovného pomeru dohodou a jej náležitosti
· skončenie pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa a najčastejšie výpovedné dôvody
· skončenie pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnanca
· okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa a dôvody závažného porušenia pracovnej disciplíny
· okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca a jeho dôvody
· hmotnoprávne podmienky skončenia pracovného pomeru výpoveďou a okamžitým skončením pracovného pomeru
· rozdiel medzi skončením pracovného pomeru s bežným zamestnancom a skončením pracovného pomeru zástupcom zamestnancov

Prihlásenie sa:        

▪ pre prihlásenie sa na webinár je potrebné vyplniť prihlášku, ktorá sa nachádza v prílohách a spolu s potvrdením o zaplatení poplatku ju zaslať na e- mailovú adresu - debora.kianekova@umb.sk


Profil lektorov:

▪ doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.

Marek Švec pôsobí ako docent na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ďalej ako advokát, generálny tajomník a súčasne člen Predsedníctva Labour Law Association/Asociácia pracovného práva. Vyštudoval Právnickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave. Doktorandské štúdium a následné habilitačné konanie absolvoval vo vednom odbore pracovné právo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzite v Trnave. Rovnako je absolventom postgraduálneho štúdia Business Legal Relations na International School of Management. Pôsobil ako podpredseda poradnej Komisie ministra práce pre rozširovanie záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a člen tripartitnej komisie pre prípravu novely zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov, pričom sa podieľal aj na príprave ďalších noviel pracovnoprávnych predpisov (napríklad Zákonníka práce, zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). V súčasnosti je vedený ako sprostredkovateľ a rozhodca kolektívneho vyjednávania v zozname Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na roky 2019 – 2021. Popri profesijnej činnosti je publikačne činný, je autorom a spoluautorom značného množstva vedeckých prác z oblasti pracovného práva a personálneho manažmentu, či ochrany osobných údajov. Je spoluautorom Kkomentára k zákonu o kolektívnom vyjednávaní z vydavateľstva Wolters Kluwer, spoluautorom Navigátora ASPI ku kolektívnemu vyjednávaniu a kompetenciám zástupcov zamestnancov v rámci ASPI alebo vzorov pracovnoprávnych dokumentov v rámci systému ASPI a garantom nového portálu www.pracovnepravo.sk určeného personalistom. Ďalej pôsobí ako tajomník Vedeckej rady vydavateľstva Wolters Kluwer pre oblasť pracovného práva. Je členom Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Je externým hodnotiteľom žiadostí o vedecké projekty v rámci systému grantových schém APVV, VEGA a KEGA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

▪ JUDr. Simona Dušeková Schuszteková, PhD., LL.M.

Simona Dušeková Schuszteková je členkou Predsedníctva Labour Law Association/Asociácie pracovného práva. Vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, je tiež absolventkou doktorandského štúdia na Právnickej fakulte v Trnave, ako aj postgraduálneho štúdia v Ústave medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky na Právnickej fakulte UK v Bratislave a posgraduálneho štúdia Bussiness Legal Relations na International School of Management. Viac ako 5 rokov viedla pracovnoprávnu poradňu na webovom portáli profesia.sk, od roku 2003 je zapísaná ako sprostredkovateľka a rozhodkyňa v Zozname sprostredkovateľov a rozhodcov kolektívnych sporov vedenom Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. V minulosti pôsobila v súkromnom sektore a neskôr na jednom z najväčších odborových zväzov na Slovensku, kde sa venovala všetkým oblastiam pracovného práva, s ktorým má bohaté praktické skúsenosti. V súčasnosti pôsobí v advokátskej kancelárii a ako odborný asistent na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela. Vo svojej odbornej praxi sa venuje problematike individuálneho ako aj kolektívneho pracovného práva, vysielaniu zamestnancov a zamestnávaniu cudzincov, právu sociálneho zabezpečenia, právnemu poradenstvu pre nadnárodné spoločnosti, personálne agentúry, ako aj odborové zväzy. Publikuje odborné články, monografické diela, ako aj lektoruje semináre v oblasti individuálneho a kolektívneho pracovného práva.

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela