print

03.11.2021 - Pracovný čas - 2. časť

Termín konania: 3. novembra 2021 (od 9,00 – 12,00 hod.)

Miesto konania: online prostredníctvom platformy MS Teams

Cena: 45,- eur s DPH (v cene je poskytnutie študijného materiálu a prezentácie pre účastníkov vzdelávania)

Lektori: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.
JUDr. Simona Dušeková Schuszteková, PhD., LL.M.

Seminár poskytne účastníkom možnosť osvojenia si základných teoretických, ale najmä praktických vedomostí z problematiky nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času s primárnym zameraním na zavedenie, praktické používanie inštitútu konta pracovného času s jeho vzájomným prepojením s problematikou výpočtu priemerného zárobku zamestnancov, identifikácie práce nadčas, zmenovými kalendármi, čerpanie dovolenky, stanovením vyrovnávacieho obdobia a jeho diferenciáciou od doby trvania dohody o konte pracovného času, výpočet mzdy zamestnanca, vymedzením vážnych prevádzkových dôvodov, osobitnými pracovnými podmienkami vybraných kategórii zamestnancov, prác v kategórii 3. a 4. rizikovej skupiny a pod.
Celé vzdelávanie je zamerané na základnú orientáciu sa v najčastejších chybách uplatňovania a aplikácie konta pracovného času. Účastníkom bude poskytnutá možnosť možnosť interaktívnej diskusie s lektormi a riešenia ich konkrétnych aplikačných problémov.

Program

・ legislatívna úprava nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času a jeho základné princípy
・ konta pracovného času - § 87a Zákonníka práce ako jeden so spôsobov nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času
・ dohoda o konte pracovného času a jej podstatné náležitosti (forma, zmluvné strany) - samostatná dohoda alebo súčasť kolektívnej zmluvy
・ doba trvania dohody o konte pracovného času a stanovenie vyrovnávacieho obdobia pre kumuláciu hodín do konta pracovného času
・ rozvrhovanie pracovného času v konte pracovného času, zmenové kalendáre a §90 ods. 9 Zákonníka práce
・ práca nadčas v konte pracovného času, prekážky v práci v konte pracovného času
・ vysporiadanie kladného a záporného účtu v konte pracovného času, reťazenie kont pracovného času a možnosť ich začatia s negatívnym saldom
・ možné aplikačné problémy konta pracovného času (osobitné kategórie zamestnancov - tehotné ženy, osamelých zamestnancov)
・ výpočet priemerného zárobku zamestnanca a jeho špecifiká pri konte pracovného času
・ výkon rizikovej práce a práca nadčas práce v konte pracovného času
・ vážne prevádzkové dôvody v kontexte § 142 ods. 3 Zákonníka práce a možnosť neuplatnenia § 90 ods. 9 Zákonníka práce

Prihlásenie sa:        

▪ pre prihlásenie sa na webinár je potrebné vyplniť prihlášku, ktorá sa nachádza v prílohách a spolu s potvrdením o zaplatení poplatku ju zaslať na e- mailovú adresu - debora.kianekova@umb.sk


Profil lektorov:

▪ doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.

Marek Švec pôsobí ako docent na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ďalej ako advokát, generálny tajomník a súčasne člen Predsedníctva Labour Law Association/Asociácia pracovného práva. Vyštudoval Právnickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave. Doktorandské štúdium a následné habilitačné konanie absolvoval vo vednom odbore pracovné právo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzite v Trnave. Rovnako je absolventom postgraduálneho štúdia Business Legal Relations na International School of Management. Pôsobil ako podpredseda poradnej Komisie ministra práce pre rozširovanie záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a člen tripartitnej komisie pre prípravu novely zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov, pričom sa podieľal aj na príprave ďalších noviel pracovnoprávnych predpisov (napríklad Zákonníka práce, zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). V súčasnosti je vedený ako sprostredkovateľ a rozhodca kolektívneho vyjednávania v zozname Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na roky 2019 – 2021. Popri profesijnej činnosti je publikačne činný, je autorom a spoluautorom značného množstva vedeckých prác z oblasti pracovného práva a personálneho manažmentu, či ochrany osobných údajov. Je spoluautorom Kkomentára k zákonu o kolektívnom vyjednávaní z vydavateľstva Wolters Kluwer, spoluautorom Navigátora ASPI ku kolektívnemu vyjednávaniu a kompetenciám zástupcov zamestnancov v rámci ASPI alebo vzorov pracovnoprávnych dokumentov v rámci systému ASPI a garantom nového portálu www.pracovnepravo.sk určeného personalistom. Ďalej pôsobí ako tajomník Vedeckej rady vydavateľstva Wolters Kluwer pre oblasť pracovného práva. Je členom Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Je externým hodnotiteľom žiadostí o vedecké projekty v rámci systému grantových schém APVV, VEGA a KEGA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

▪ JUDr. Simona Dušeková Schuszteková, PhD., LL.M.

Simona Dušeková Schuszteková je členkou Predsedníctva Labour Law Association/Asociácie pracovného práva. Vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, je tiež absolventkou doktorandského štúdia na Právnickej fakulte v Trnave, ako aj postgraduálneho štúdia v Ústave medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky na Právnickej fakulte UK v Bratislave a posgraduálneho štúdia Bussiness Legal Relations na International School of Management. Viac ako 5 rokov viedla pracovnoprávnu poradňu na webovom portáli profesia.sk, od roku 2003 je zapísaná ako sprostredkovateľka a rozhodkyňa v Zozname sprostredkovateľov a rozhodcov kolektívnych sporov vedenom Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. V minulosti pôsobila v súkromnom sektore a neskôr na jednom z najväčších odborových zväzov na Slovensku, kde sa venovala všetkým oblastiam pracovného práva, s ktorým má bohaté praktické skúsenosti. V súčasnosti pôsobí v advokátskej kancelárii a ako odborný asistent na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela. Vo svojej odbornej praxi sa venuje problematike individuálneho ako aj kolektívneho pracovného práva, vysielaniu zamestnancov a zamestnávaniu cudzincov, právu sociálneho zabezpečenia, právnemu poradenstvu pre nadnárodné spoločnosti, personálne agentúry, ako aj odborové zväzy. Publikuje odborné články, monografické diela, ako aj lektoruje semináre v oblasti individuálneho a kolektívneho pracovného práva.

 

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela