print

02.06.2021 - Odmeňovanie zamestnancov v zmysle Zákonníka práce

Termín konania:       02. jún 2021 (od 9,00 – 12,00 hod.)  

Miesto konania:        online prostredníctvom platformy Microsoft Teams

Cena:                            45,- eur s DPH (v cene je poskytnutie študijného materiálu a prezentácie pre účastníkov)

Lektori:                        doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.

                                       JUDr. Simona Dušeková Schuszteková, PhD., LL.M.

Seminár poskytne účastníkom možnosť osvojenia si základných teoretických, ale najmä praktických vedomostí z problematiky odmeňovania zamestnancov v zmysle Zákonníka práce so zameraním na právnu úpravu mzdy zamestnanca, jej zložiek (základná mzda, variabilná zložka mzdy, príplatky a mzdové zvýhodnenia), pomer základnej a variabilnej zložky mzdy a spôsobu ich výpočtu v nadväznosti na uplatnenie zodpovednosti zamestnanca i zamestnávateľa.

Časť webinára bude zameraná na negatívne vymedzenie mzdy, obsah tzv. mzdových podmienok zamestnávateľa vo väzbe na dojednanie mzdy v pracovnej alebo kolektívnej zmluve aj v kontexte daňovej uznateľnosti zložiek mzdy, ktoré sú poskytované nad rámec právnych predpisov.

V súvislosti s odmeňovaním sa účastníci seminára dozvedia informácie o povinnosti poskytovať rovnakú mzdu za rovnakú prácu, resp. prácu porovnateľnej hodiny a tej súvislosti zákaz diskriminácie. Nemožno opomenúť ani minimálnu mzdu a minimálne mzdové nároky, či mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas, pracovnú pohotovosť, prácu vo sviatok, nočnú prácu. Wenimár bude zameraný aj na ozrejmenie si rozdielnych sadzieb mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu a nedeľu z pohľadu ich priznávania v zmysle § 95 Zákonníka práce. Časť webinára bude venovaná aj minimálnym mzdovým nárokom a spôsobom ich uplatnenia v aplikačnej praxi v kontexte Prílohy č. 1 Zákonníka práce.

Celé vzdelávanie je zamerané na základnú orientáciu sa v najčastejších chybách v praxi zo strany zamestnávateľov.

 Program:

▪  základná a variabilná zložky mzdy, ich vzájomný vzťah a „nenárokovateľnosť“ variabilnej zložky mzdy v kontexte súdnych rozhodnu

▪   mzdové zvýhodnenia priznávané zamestnancom v zmysle Zákonníka práce

▪   mzdové zvýhodnenia priznávané zamestnancom nad rámec Zákonníka práce

▪  legálnosť dojednania mzdových podmienok v pracovnej zmluve alebo v kolektívnej zmluve v kontexte daňovej uznateľnosti zložiek mzdy, príplatkov poskytovaných nad rámec Zákonníka práce

▪  realizácia povinnosti zamestnávateľa poskytovať zamestnancom porovnateľnú mzdu za prácu rovnakej hodnoty v aplikačnej praxi

▪  minimálne mzdové nároky, ich výpočet pre rok 2021 v kontexte Prílohy č. 1 Zákonníka práce a ich aplikácia

 Prihlásenie sa:        

▪ pre prihlásenie sa na webinár je potrebné vyplniť prihlášku, ktorá sa nachádza v prílohách a spolu s potvrdením o zaplatení poplatku ju zaslať na e- mailovú adresu - debora.kianekova@umb.sk

 Profil lektorov:

▪ doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.

Marek Švec pôsobí ako docent na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ďalej ako advokát, generálny tajomník a súčasne člen Predsedníctva Labour Law Association/Asociácia pracovného práva. Vyštudoval Právnickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave. Doktorandské štúdium a následné habilitačné konanie absolvoval vo vednom odbore pracovné právo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzite v Trnave. Rovnako je absolventom postgraduálneho štúdia Business Legal Relations na International School of Management. Pôsobil ako podpredseda poradnej Komisie ministra práce pre rozširovanie záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a člen tripartitnej komisie pre prípravu novely zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov, pričom sa podieľal aj na príprave ďalších noviel pracovnoprávnych predpisov (napríklad Zákonníka práce, zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). V súčasnosti je vedený ako sprostredkovateľ a rozhodca kolektívneho vyjednávania v zozname Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na roky 2019 – 2021. Popri profesijnej činnosti je publikačne činný, je autorom a spoluautorom značného množstva vedeckých prác z oblasti pracovného práva a personálneho manažmentu, či ochrany osobných údajov. Je spoluautorom Kkomentára k zákonu o kolektívnom vyjednávaní z vydavateľstva Wolters Kluwer, spoluautorom Navigátora ASPI ku kolektívnemu vyjednávaniu a kompetenciám zástupcov zamestnancov v rámci ASPI alebo vzorov pracovnoprávnych dokumentov v rámci systému ASPI a garantom nového portálu www.pracovnepravo.sk určeného personalistom. Ďalej pôsobí ako tajomník Vedeckej rady vydavateľstva Wolters Kluwer pre oblasť pracovného práva. Je členom Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Je externým hodnotiteľom žiadostí o vedecké projekty v rámci systému grantových schém APVV, VEGA a KEGA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

▪ JUDr. Simona Dušeková Schuszteková, PhD., LL.M.

Simona Dušeková Schuszteková je členkou Predsedníctva Labour Law Association/Asociácie pracovného práva. Vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, je tiež absolventkou doktorandského štúdia na Právnickej fakulte v Trnave, ako aj postgraduálneho štúdia v Ústave medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky na Právnickej fakulte UK v Bratislave a posgraduálneho štúdia Bussiness Legal Relations na International School of Management. Viac ako 5 rokov viedla pracovnoprávnu poradňu na webovom portáli profesia.sk, od roku 2003 je zapísaná ako sprostredkovateľka a rozhodkyňa v Zozname sprostredkovateľov a rozhodcov kolektívnych sporov vedenom Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. V minulosti pôsobila v súkromnom sektore a neskôr na jednom z najväčších odborových zväzov na Slovensku, kde sa venovala všetkým oblastiam pracovného práva, s ktorým má bohaté praktické skúsenosti. V súčasnosti pôsobí v advokátskej kancelárii a ako odborný asistent na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela. Vo svojej odbornej praxi sa venuje problematike individuálneho ako aj kolektívneho pracovného práva, vysielaniu zamestnancov a zamestnávaniu cudzincov, právu sociálneho zabezpečenia, právnemu poradenstvu pre nadnárodné spoločnosti, personálne agentúry, ako aj odborové zväzy. Publikuje odborné články, monografické diela, ako aj lektoruje semináre v oblasti individuálneho a kolektívneho pracovného práva.

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela