print

25.02.2021/06.04.2021 - Vplyv novely Zákonníka práce účinnej od 01.03.2021 na postavenie a pôsobenie odborovej organizácie na pracovisku

Termín konania:       25. február 2021 (od 9,00 – 12,00 hod.)  

                                       6. apríl 2021 (od 9,00 – 12,00 hod.)

Miesto konania:        online prostredníctvom platformy Microsoft Teams

Cena:                            80,- eur s DPH (v cene je poskytnutie študijného materiálu a prezentácie pre účastníkov)

Lektori:                        doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.

                                       JUDr. Simona Dušeková Schuszteková, PhD., LL.M.

Novela Zákonníka práce zavádza, možno povedať až kontroverzné, podmienky pre fungovanie a činnosť odborovej organizácie tým, že zavádza dodatočné podmienky pre ich vznik a pôsobenie  na pracovisku.

Webinár poskytne účastníkom možnosť osvojenia si základných teoretických, ale najmä praktických vedomostí z problematiky jedného zo zástupcov zamestnancov – odborových organizácií, postavenia odborových organizácií, rozdielu medzi členom odborového orgánu a odborovej organizácie ako jednej z foriem občianskeho združenia, ako i novo navrhovanému ustanoveniu § 230a Zákonníka práce „Sporu o pôsobenie odborovej organizácie“.

Časť webináru bude venovaná aplikačným problémov, ktoré môže novela Zákonníka práce zavedením povinnosť existencie pracovnoprávneho vzťahu člena odborovej organizácie/člena odborového orgánu priniesť vrátane jej vplyvu na už existujúcu vnútropodnikovú úpravu kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov.

Počas celého vzdelávania majú účastníci možnosť interaktívnej diskusie s lektormi a riešenia ich konkrétnych aplikačných problémov, ktoré môže  novela Zákonníka práce v tejto oblasti priniesť.

Program:

▪                  právne postavenie zástupcov zamestnancov – odborových organizácii v zmysle zákona o združovaní občanov

▪                  rozdiel medzi členom odborovej organizácie a členom odborového orgánu v kontexte požiadavky novelizovaného Zákonníka práce ako aj zákona o ochrane osobných údajov

▪                  podmienky fungovania odborovej organizácie po novele Zákonníka práce požadujúcej preukázanie existencie pracovnoprávneho vzťahu člena odborovej organizácie/odborového orgánu

▪                  spor o pôsobenie odborovej organizácie na pracovisku

▪                  právne následky a dopady na kolektívne pracovnoprávne vzťahy v prípade nesplnenia zákonných požiadavky na fungovanie odborovej organizácie na pracovisku zamestnávateľa

▪                  inštitút rozhodcu ako jeden z nástrojov legitímnej identifikácie členstva v odborovej organizácii

Prihlásenie sa:        

▪ pre prihlásenie sa na webinár je potrebné vyplniť prihlášku, ktorá sa nachádza v prílohách a spolu s potvrdením o zaplatení poplatku ju zaslať na e- mailovú adresu - debora.kianekova@umb.sk

 

Profil lektorov:

▪ doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.

Marek Švec pôsobí ako docent na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ďalej ako advokát, generálny tajomník a súčasne člen Predsedníctva Labour Law Association/Asociácia pracovného práva. Vyštudoval Právnickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave. Doktorandské štúdium a následné habilitačné konanie absolvoval vo vednom odbore pracovné právo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzite v Trnave. Rovnako je absolventom postgraduálneho štúdia Business Legal Relations na International School of Management. Pôsobil ako podpredseda poradnej Komisie ministra práce pre rozširovanie záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a člen tripartitnej komisie pre prípravu novely zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov, pričom sa podieľal aj na príprave ďalších noviel pracovnoprávnych predpisov (napríklad Zákonníka práce, zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). V súčasnosti je vedený ako sprostredkovateľ a rozhodca kolektívneho vyjednávania v zozname Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na roky 2019 – 2021. Popri profesijnej činnosti je publikačne činný, je autorom a spoluautorom značného množstva vedeckých prác z oblasti pracovného práva a personálneho manažmentu, či ochrany osobných údajov. Je spoluautorom Kkomentára k zákonu o kolektívnom vyjednávaní z vydavateľstva Wolters Kluwer, spoluautorom Navigátora ASPI ku kolektívnemu vyjednávaniu a kompetenciám zástupcov zamestnancov v rámci ASPI alebo vzorov pracovnoprávnych dokumentov v rámci systému ASPI a garantom nového portálu www.pracovnepravo.sk určeného personalistom. Ďalej pôsobí ako tajomník Vedeckej rady vydavateľstva Wolters Kluwer pre oblasť pracovného práva. Je členom Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Je externým hodnotiteľom žiadostí o vedecké projekty v rámci systému grantových schém APVV, VEGA a KEGA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

▪ JUDr. Simona Dušeková Schuszteková, PhD., LL.M.

Simona Dušeková Schuszteková je členkou Predsedníctva Labour Law Association/Asociácie pracovného práva. Vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, je tiež absolventkou doktorandského štúdia na Právnickej fakulte v Trnave, ako aj postgraduálneho štúdia v Ústave medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky na Právnickej fakulte UK v Bratislave a posgraduálneho štúdia Bussiness Legal Relations na International School of Management. Viac ako 5 rokov viedla pracovnoprávnu poradňu na webovom portáli profesia.sk, od roku 2003 je zapísaná ako sprostredkovateľka a rozhodkyňa v Zozname sprostredkovateľov a rozhodcov kolektívnych sporov vedenom Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. V minulosti pôsobila v súkromnom sektore a neskôr na jednom z najväčších odborových zväzov na Slovensku, kde sa venovala všetkým oblastiam pracovného práva, s ktorým má bohaté praktické skúsenosti. V súčasnosti pôsobí v advokátskej kancelárii a ako odborný asistent na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela. Vo svojej odbornej praxi sa venuje problematike individuálneho ako aj kolektívneho pracovného práva, vysielaniu zamestnancov a zamestnávaniu cudzincov, právu sociálneho zabezpečenia, právnemu poradenstvu pre nadnárodné spoločnosti, personálne agentúry, ako aj odborové zväzy. Publikuje odborné články, monografické diela, ako aj lektoruje semináre v oblasti individuálneho a kolektívneho pracovného práva.

 

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela