print

24.02.2021/24.03.2021 - Inštitút domáckej práce/telepráce v kontexte novely Zákonníka práce účinnej od 01.03.2021

Termín konania:      24. február 2021 (od 9,30 – 12,00 hod.)  

                                      24. marec 2021 (od 9,30 – 12,00 hod.)

Miesto konania:        online prostredníctvom platformy Microsoft Teams

Cena:                            65,- eur s DPH (v cene je poskytnutie študijného materiálu a prezentácie pre účastníkov)

Lektori:                        doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.

                                       JUDr. Simona Dušeková Schuszteková, PhD., LL.M.

Webinár poskytne účastníkom možnosť osvojenia si základných teoretických, ale najmä praktických vedomostí z inštitútov domáckej práce, telepráce, Home Office a rozdielov medzi nimi, rozdiely medzi uplatňovaním týchto inštitútov v období mimoriadnej situácie a krízového stavu a v bežnom období.

Značná časť webináru bude venovaná rozvrhovaniu pracovného času a prekážkam v práci počas režimu domáckej práce/telepráce, ako aj pracovným podmienkam zamestnancov so zameraním na používanie vlastných predmetov zamestnanca s prihliadnutím na povinnosť poskytovania peňažného príspevku zo strany zamestnávateľa za používanie vlastných predmetov. Súčasťou seminára bude aj právny výklad k zodpovednostným vzťahom vznikajúcim počas výkonu home officu a oblasti BOZP.

Počas celého vzdelávania majú účastníci možnosť interaktívnej diskusie s lektormi a riešenia ich konkrétnych aplikačných problémov, ktoré môže novela Zákonníka práce v inštitúte domáckej práce priniesť.

Program:

▪ právna úprava domáckej práce, telepráce a Home Office a rozdiely medzi jednotlivými spôsobmi tohoto režimu práce

▪ rozvrhovanie pracovného času v režime domáckej práce/telepráce a uplatňovanie výnimiek z rozvrhovania pracovného času

▪ je možné uplatňovanie pružného pracovného času, nadčasov v režime domáckej práce/telepráce?

▪ prekážky v práci na strane zamestnanca, prekážky v práci na strane zamestnávateľa pri uplatňovaní režimu domáckej práce/telepráce

▪ používanie vlastných predmetov zamestnanca vs. povinnosť zamestnávateľa poskytovať peňažnú náhradu v zmysle § 145 ods. 2 Zákonníka práce

▪ dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci aj v režime domáckej práce/telepráce a úprava zodpovednostných vzťahov

Prihlásenie sa:        

▪ pre prihlásenie sa na webinár je potrebné vyplniť prihlášku, ktorá sa nachádza v prílohách a spolu s potvrdením o zaplatení poplatku ju zaslať na e- mailovú adresu - debora.kianekova@umb.sk

 

Profil lektorov:

▪ doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.

Marek Švec pôsobí ako docent na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ďalej ako advokát, generálny tajomník a súčasne člen Predsedníctva Labour Law Association/Asociácia pracovného práva. Vyštudoval Právnickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave. Doktorandské štúdium a následné habilitačné konanie absolvoval vo vednom odbore pracovné právo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzite v Trnave. Rovnako je absolventom postgraduálneho štúdia Business Legal Relations na International School of Management. Pôsobil ako podpredseda poradnej Komisie ministra práce pre rozširovanie záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a člen tripartitnej komisie pre prípravu novely zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov, pričom sa podieľal aj na príprave ďalších noviel pracovnoprávnych predpisov (napríklad Zákonníka práce, zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). V súčasnosti je vedený ako sprostredkovateľ a rozhodca kolektívneho vyjednávania v zozname Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na roky 2019 – 2021. Popri profesijnej činnosti je publikačne činný, je autorom a spoluautorom značného množstva vedeckých prác z oblasti pracovného práva a personálneho manažmentu, či ochrany osobných údajov. Je spoluautorom Kkomentára k zákonu o kolektívnom vyjednávaní z vydavateľstva Wolters Kluwer, spoluautorom Navigátora ASPI ku kolektívnemu vyjednávaniu a kompetenciám zástupcov zamestnancov v rámci ASPI alebo vzorov pracovnoprávnych dokumentov v rámci systému ASPI a garantom nového portálu www.pracovnepravo.sk určeného personalistom. Ďalej pôsobí ako tajomník Vedeckej rady vydavateľstva Wolters Kluwer pre oblasť pracovného práva. Je členom Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Je externým hodnotiteľom žiadostí o vedecké projekty v rámci systému grantových schém APVV, VEGA a KEGA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

▪ JUDr. Simona Dušeková Schuszteková, PhD., LL.M.

Simona Dušeková Schuszteková je členkou Predsedníctva Labour Law Association/Asociácie pracovného práva. Vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, je tiež absolventkou doktorandského štúdia na Právnickej fakulte v Trnave, ako aj postgraduálneho štúdia v Ústave medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky na Právnickej fakulte UK v Bratislave a posgraduálneho štúdia Bussiness Legal Relations na International School of Management. Viac ako 5 rokov viedla pracovnoprávnu poradňu na webovom portáli profesia.sk, od roku 2003 je zapísaná ako sprostredkovateľka a rozhodkyňa v Zozname sprostredkovateľov a rozhodcov kolektívnych sporov vedenom Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. V minulosti pôsobila v súkromnom sektore a neskôr na jednom z najväčších odborových zväzov na Slovensku, kde sa venovala všetkým oblastiam pracovného práva, s ktorým má bohaté praktické skúsenosti. V súčasnosti pôsobí v advokátskej kancelárii a ako odborný asistent na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela. Vo svojej odbornej praxi sa venuje problematike individuálneho ako aj kolektívneho pracovného práva, vysielaniu zamestnancov a zamestnávaniu cudzincov, právu sociálneho zabezpečenia, právnemu poradenstvu pre nadnárodné spoločnosti, personálne agentúry, ako aj odborové zväzy. Publikuje odborné články, monografické diela, ako aj lektoruje semináre v oblasti individuálneho a kolektívneho pracovného práva.

 

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela