print

03.03.2021 - Problematika stravovania v kontexte novely Zákonníka práce účinnej od 01.03.2021

Termín konania:       3. február 2021 (od 9,30 – 12,00 hod.)  

Miesto konania:        online prostredníctvom platformy Microsoft Teams

Cena:                            65,- eur s DPH (v cene je poskytnutie študijného materiálu a prezentácie pre účastníkov)

Lektori:                        doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.

                                       JUDr. Simona Dušeková Schuszteková, PhD., LL.M.

Novela Zákonníka práce zavádza, pomerne intenzívne diskutovaný, finančný príspevok na stravovanie zo strany zamestnávateľa ako náhradu za jeho poskytovanie.

Webinár poskytne účastníkom možnosť osvojenia si základných teoretických, ale najmä praktických vedomostí z problematiky právnej úpravy stravovania, troch spôsobov zabezpečenia stravovania zo strany zamestnávateľa, vrátane možnosti a podmienok poskytovania stravovania vo forme finančného príspevku.

Časť právneho výkladu počas webináru bude venovaná aj výške finančného príspevku na stravovanie, jeho daňovému a odvodovému aspektu, aj v kontexte príspevku na stravovanie zo sociálneho fondu.

Počas celého vzdelávania majú účastníci možnosť interaktívnej diskusie s lektormi a riešenia ich konkrétnych aplikačných problémov, ktoré môže novela Zákonníka práce pri praktickom uplatňovaní finančného príspevku na stravovanie priniesť.

Program:

▪                  právna úprava stravovania ako jeden z aspektov sociálnej politiky zamestnávateľa

▪                  zabezpečenie stravovania vo vlastnom stravovacom zariadení zamestnávateľa, resp. stravovacom zariadení iného subjektu

▪                  zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov (gastrolístkov), stravovacích kariet

▪                  zabezpečenie stravovania formou finančného príspevku a podmienky jeho poskytovania

▪                  daňový a odvodový aspekt finančného príspevku na stravovanie

▪                  právna možnosť príspevku zo sociálneho fondu na finančný príspevok na stravovanie

Prihlásenie sa:        

▪ pre prihlásenie sa na webinár je potrebné vyplniť prihlášku, ktorá sa nachádza v prílohách a spolu s potvrdením o zaplatení poplatku ju zaslať na e- mailovú adresu - debora.kianekova@umb.sk

 

Profil lektorov:

▪ doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.

Marek Švec pôsobí ako docent na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ďalej ako advokát, generálny tajomník a súčasne člen Predsedníctva Labour Law Association/Asociácia pracovného práva. Vyštudoval Právnickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave. Doktorandské štúdium a následné habilitačné konanie absolvoval vo vednom odbore pracovné právo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzite v Trnave. Rovnako je absolventom postgraduálneho štúdia Business Legal Relations na International School of Management. Pôsobil ako podpredseda poradnej Komisie ministra práce pre rozširovanie záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a člen tripartitnej komisie pre prípravu novely zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov, pričom sa podieľal aj na príprave ďalších noviel pracovnoprávnych predpisov (napríklad Zákonníka práce, zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). V súčasnosti je vedený ako sprostredkovateľ a rozhodca kolektívneho vyjednávania v zozname Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na roky 2019 – 2021. Popri profesijnej činnosti je publikačne činný, je autorom a spoluautorom značného množstva vedeckých prác z oblasti pracovného práva a personálneho manažmentu, či ochrany osobných údajov. Je spoluautorom Kkomentára k zákonu o kolektívnom vyjednávaní z vydavateľstva Wolters Kluwer, spoluautorom Navigátora ASPI ku kolektívnemu vyjednávaniu a kompetenciám zástupcov zamestnancov v rámci ASPI alebo vzorov pracovnoprávnych dokumentov v rámci systému ASPI a garantom nového portálu www.pracovnepravo.sk určeného personalistom. Ďalej pôsobí ako tajomník Vedeckej rady vydavateľstva Wolters Kluwer pre oblasť pracovného práva. Je členom Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Je externým hodnotiteľom žiadostí o vedecké projekty v rámci systému grantových schém APVV, VEGA a KEGA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

▪ JUDr. Simona Dušeková Schuszteková, PhD., LL.M.

Simona Dušeková Schuszteková je členkou Predsedníctva Labour Law Association/Asociácie pracovného práva. Vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, je tiež absolventkou doktorandského štúdia na Právnickej fakulte v Trnave, ako aj postgraduálneho štúdia v Ústave medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky na Právnickej fakulte UK v Bratislave a posgraduálneho štúdia Bussiness Legal Relations na International School of Management. Viac ako 5 rokov viedla pracovnoprávnu poradňu na webovom portáli profesia.sk, od roku 2003 je zapísaná ako sprostredkovateľka a rozhodkyňa v Zozname sprostredkovateľov a rozhodcov kolektívnych sporov vedenom Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. V minulosti pôsobila v súkromnom sektore a neskôr na jednom z najväčších odborových zväzov na Slovensku, kde sa venovala všetkým oblastiam pracovného práva, s ktorým má bohaté praktické skúsenosti. V súčasnosti pôsobí v advokátskej kancelárii a ako odborný asistent na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela. Vo svojej odbornej praxi sa venuje problematike individuálneho ako aj kolektívneho pracovného práva, vysielaniu zamestnancov a zamestnávaniu cudzincov, právu sociálneho zabezpečenia, právnemu poradenstvu pre nadnárodné spoločnosti, personálne agentúry, ako aj odborové zväzy. Publikuje odborné články, monografické diela, ako aj lektoruje semináre v oblasti individuálneho a kolektívneho pracovného práva.

 

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela