Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

JUDr. Miloš Maďar, PhD., LL.M.

JUDr. Miloš Maďar, PhD., LL.M. ukončil vysokoškolské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2002, kde o rok neskôr po úspešnej obhajobe rigoróznej práce a vykonaní rigoróznej skúšky získal titul iuris utriusque doctor – JUDr. Po úspešnom absolvovaní doktorandského štúdia na Právnickej fakulte Trnavskej Univerzity získal v roku 2010 titul philosophiae doctor – PhD. V roku 2013 po absolvovaní štúdia na Nottingham Trent University, Brno International Business School získal titul Master in Law – LL.M.

Od roku 2002 pôsobí na Právnickej fakulte Univerzity Matej Bela v Banskej Bystrici, kde je členom Katedry trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín. V roku 2018 bol za právnickú fakultu zvolený za člena Akademického senátu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Od roku 2006 je zapísaný do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory, v súčasnosti s pozastavenou činnosťou. V roku 2017 bol na Konferencii advokátov zvolený za člena Revíznej komisie Slovenskej advokátskej komory, následne predsedníctvom Slovenskej advokátskej komory za člena Vzdelávacieho kolégia Slovenskej advokátskej komory a za člena Pracovnej skupiny pre trestné právo. V roku 2018 sa stal národným školiteľom projektu DERAD (Protiradikalizácia prostredníctvom práva) a projektu TRAINING AID (Mobilné pomocné tímy na odhalenie a prevenciu eskalácie násilného radikalizmu) pre Slovenskú republiku.

Je autorom alebo spoluautorom niekoľkých desiatok vedeckých a odborných prác v domácich a zahraničných časopisoch alebo zborníkoch, vysokoškolských učebníc a monografií.

Dňa 10. októbra 2019 bol prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou menovaný za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky.