Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

VII. slovensko-české stretnutie doktorandov a postdoktorandov

VII. slovensko-české stretnutie doktorandov a postdoktorandov.

Dňa 18. septembra 2019 sa na pôde Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia s názvom „VII. slovensko-české stretnutie doktorandov a postdoktorandov“. Tentokrát išlo v poradí už o siedmy ročník úspešných stretnutí doktorandov a postdoktorandov v odbore právnych dejín, resp. teórie a dejín štátu a práva, ako aj v odbore rímskeho práva, či iných príbuzných vedných odborov. Stretnutia majú s každoročnou pravidelnosťou ambíciu predovšetkým začínajúcim vedeckým pracovníkom umožniť výmenu skúseností z ich doterajšieho štúdia a akademického života, ako aj vytvoriť pre nich priestor pre vzájomnú prezentáciu čiastkových výsledkov vedeckého bádania, vychádzajúcich najmä z tém ich dizertačných prác. VII. slovensko-české stretnutie, tentokrát zorganizované Katedrou dejín štátu a práva Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, v pozícii odborných garantov konferencie zastrešili prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. z Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne a doc. JUDr. PhDr. Róbert Jáger, PhD. z Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Spolu s doktorandmi sa konferencie zúčastnili tiež ich školitelia ako aj starší kolegovia, s ktorými mali možnosť prediskutovať vlastné vedecké zámery a témy, v rámci vytvorenia určitej širšej intelektuálnej platformy. Ohliadnuc sa za históriou, uvedené stretnutie nadviazalo na tradíciu založenú v roku 2013 Právnickou fakultou Masarykovej univerzity v Brne, kde sa takéto podujatie stretlo s ohlasom na všetkých právnických fakultách bývalého Československa a vyvinulo sa do pravidelnej organizácie doktorandských a postdoktorandských konferencií v odbore právnych dejín a rímskeho práva, v takpovediac striedavom „móde“ českých a slovenských právnických fakúlt.

Organizátori konferencie v predvečer rokovacieho dňa pripravili pre všetkých účastníkov malé neformálne posedenie pri čaši vína v centre historickej Banskej Bystrice. Nasledujúci rokovací deň zahájil svojim príhovorom doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD., dekan Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. Po jeho vystúpení sa slova krátko ujali garanti konferencie prof. Vojáček a doc. Jáger, ktorí tak v úvode otvorili diskusiu na tému budúcnosti odboru právnych dejín a romanistiky a otázok ich opodstatnenosti vo vysokoškolskom právnickom vzdelávaní. Doc. Tauchen (Brno) informoval o pripravovaných zmenách v systéme doktorandského štúdia po poslednej akreditácii v Českej republike.

Kolegyne a kolegovia z Brna, Plzne, Bratislavy, Trnavy a Banskej Bystrice ďalej zanietene hovorili o stave právnej, resp. právno-historickej vedy, no azda najviac o peripetiách s výučbou právnych dejín, o problematickej informačnej vybavenosti študentov, o nedostatku kritického myslenia a s tým súvisiacej úlohe právnych historikov v procese vzdelávania budúcich právnikov. Po skončení diskusie nasledovala samotná rokovacia časť konferencie, kde odzneli viaceré zaujímavé príspevky z oblasti rímskeho práva, starších i moderných dejín štátu a práva, ako i príspevky zamerané na právnu filozofiu či právnu argumentáciu, s využitím metódy historicko-právnej analýzy.

Na záver možno jednoznačne konštatovať, že VII. slovensko-české stretnutie doktorandov a postdoktorandov z odborov právnej histórie, romanistiky a príbuzných vedných odborov sa nieslo v skutočne priateľskej atmosfére a v komornom duchu, ktoré vo vzájomnej symbióze podporili otvorenosť odborných i osobných názorov všetkých účastníkov. Uvedená medzinárodná vedecká konferencia sa tak počas dvoch príjemných dní stala tradičným vedeckým priestorom pre širokú akademickú a vedeckú právno-historickú a romanistickú obec, aby táto v pokojnom a neformálnom prostredí mohla nadväzovať nové a podporovať či obnovovať staré profesionálne a priateľské kontakty, aby sa právno-historická „československá“ komunita mohla vedecky a ľudsky zdieľať, slobodne diskutovať a vedecky konfrontovať.

 

Doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD.
Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Katedra dejín štátu a práva