Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

print

VII. slovensko-české stretnutie doktorandov a postdoktorandov

VII. slovensko-české stretnutie doktorandov a postdoktorandov.

Dňa 18. septembra 2019 sa na pôde Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia s názvom „VII. slovensko-české stretnutie doktorandov a postdoktorandov“. Tentokrát išlo v poradí už o siedmy ročník úspešných stretnutí doktorandov a postdoktorandov v odbore právnych dejín, resp. teórie a dejín štátu a práva, ako aj v odbore rímskeho práva, či iných príbuzných vedných odborov. Stretnutia majú s každoročnou pravidelnosťou ambíciu predovšetkým začínajúcim vedeckým pracovníkom umožniť výmenu skúseností z ich doterajšieho štúdia a akademického života, ako aj vytvoriť pre nich priestor pre vzájomnú prezentáciu čiastkových výsledkov vedeckého bádania, vychádzajúcich najmä z tém ich dizertačných prác. VII. slovensko-české stretnutie, tentokrát zorganizované Katedrou dejín štátu a práva Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, v pozícii odborných garantov konferencie zastrešili prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. z Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne a doc. JUDr. PhDr. Róbert Jáger, PhD. z Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Spolu s doktorandmi sa konferencie zúčastnili tiež ich školitelia ako aj starší kolegovia, s ktorými mali možnosť prediskutovať vlastné vedecké zámery a témy, v rámci vytvorenia určitej širšej intelektuálnej platformy. Ohliadnuc sa za históriou, uvedené stretnutie nadviazalo na tradíciu založenú v roku 2013 Právnickou fakultou Masarykovej univerzity v Brne, kde sa takéto podujatie stretlo s ohlasom na všetkých právnických fakultách bývalého Československa a vyvinulo sa do pravidelnej organizácie doktorandských a postdoktorandských konferencií v odbore právnych dejín a rímskeho práva, v takpovediac striedavom „móde“ českých a slovenských právnických fakúlt.

Organizátori konferencie v predvečer rokovacieho dňa pripravili pre všetkých účastníkov malé neformálne posedenie pri čaši vína v centre historickej Banskej Bystrice. Nasledujúci rokovací deň zahájil svojim príhovorom doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD., dekan Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. Po jeho vystúpení sa slova krátko ujali garanti konferencie prof. Vojáček a doc. Jáger, ktorí tak v úvode otvorili diskusiu na tému budúcnosti odboru právnych dejín a romanistiky a otázok ich opodstatnenosti vo vysokoškolskom právnickom vzdelávaní. Doc. Tauchen (Brno) informoval o pripravovaných zmenách v systéme doktorandského štúdia po poslednej akreditácii v Českej republike.

Kolegyne a kolegovia z Brna, Plzne, Bratislavy, Trnavy a Banskej Bystrice ďalej zanietene hovorili o stave právnej, resp. právno-historickej vedy, no azda najviac o peripetiách s výučbou právnych dejín, o problematickej informačnej vybavenosti študentov, o nedostatku kritického myslenia a s tým súvisiacej úlohe právnych historikov v procese vzdelávania budúcich právnikov. Po skončení diskusie nasledovala samotná rokovacia časť konferencie, kde odzneli viaceré zaujímavé príspevky z oblasti rímskeho práva, starších i moderných dejín štátu a práva, ako i príspevky zamerané na právnu filozofiu či právnu argumentáciu, s využitím metódy historicko-právnej analýzy.

Na záver možno jednoznačne konštatovať, že VII. slovensko-české stretnutie doktorandov a postdoktorandov z odborov právnej histórie, romanistiky a príbuzných vedných odborov sa nieslo v skutočne priateľskej atmosfére a v komornom duchu, ktoré vo vzájomnej symbióze podporili otvorenosť odborných i osobných názorov všetkých účastníkov. Uvedená medzinárodná vedecká konferencia sa tak počas dvoch príjemných dní stala tradičným vedeckým priestorom pre širokú akademickú a vedeckú právno-historickú a romanistickú obec, aby táto v pokojnom a neformálnom prostredí mohla nadväzovať nové a podporovať či obnovovať staré profesionálne a priateľské kontakty, aby sa právno-historická „československá“ komunita mohla vedecky a ľudsky zdieľať, slobodne diskutovať a vedecky konfrontovať.

 

Doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD.
Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Katedra dejín štátu a práva

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB