Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

V. BANSKOBYSTRICKÉ ZÁMOCKÉ DNI PRÁVA 2019

V dňoch 14.- 15. novembra 2019 sa na zámku Vígľaš konal V.  ročník medzinárodnej vedeckej konferencie BANSKOBYSTRICKÉ ZÁMOCKÉ DNI PRÁVA.

Ako každý rok aj tento Právnická fakulta Univerzity Mateja v Banskej Bystrici zorganizovala všeobecnú právnickú konferenciu, ktorej cieľom bolo zhromaždiť odborníkov a akademikov na jednom mieste za účelom rokovaní na vybrané témy. Tento rok sa konferencie zúčastnilo viac ako 100 odborníkov a okrem účastníkov z viacerých slovenských univerzít sa zúčastnili aj predstavitelia Talianska, Nemecka, Poľska a Českej republiky.

Po otvorení konferencie a úvodnom slove JUDr. Moniky Némethovej, PhD., prodekanky pre vedu a výskum, účastníkov konferencie pozdravil dekan Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD. a tiež dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. V rámci plenárneho zasadnutia so svojimi nosnými príspevkami vystúpili:

mult. Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc. s príspevkom na tému Princípy a ich miesto v práve

gen. Dr. h. c. prof. JUDr. Jaroslav Ivor, CSc. s príspevkom na tému Právo na spravodlivý proces a právo na spravodlivé rozhodnutie v trestnom konaní

JUDr. Miloš Maďar, PhD., LLM. s príspevkom na tému Prezumpcia neviny v trestnom konaní po rozsudku Súdneho dvora Európskej únie z 5.9.2019 vo veci C-377/2018

prof. Alessandro Palmieri s príspevkom na tému The principle of children’s best interest as a key factor in the regulation of food marketing at the international level

prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD. s príspevkom na tému Využívanie právnych princípov pri aplikácii práva súdom (svojvôľa sudcu alebo nevyhnutnosť)

Po skončení plenárneho zasadnutia sa účastníci konferencie rozdelili do jednotlivých sekcií podľa svojho predmetu zamerania alebo záujmu. Vo verejnoprávnej sekcii sa rokovalo na tému: ,,Vplyv rozhodovacej činnosti Súdneho dvora Európskej únie na rozvoj odvetví verejného práva‘‘. Sekcia súkromného práva prebiehala na tému: ,,Princípy súkromného práva ako stabilizačný faktor pri tvorbe a interpretácii právnych predpisov‘‘. Rokovanie v sekcii medzinárodného práva a európskeho práva prebiehalo na tému: ,,Postavenie dieťaťa v medzinárodnom a európskom práve‘‘.  Poslednou sekciou bola sekcia dejín štátu a práva a teórie štátu a práva. Rokovanie sa konalo na tému: ,,Právno-teoretické a historické konotácie inštitútov práva v súčasnosti‘‘.

Konferencia sa niesla v priateľskom duchu a v znamení hesla ,,science and relax‘‘. Po vedeckej diskusii nasledoval pre účastníkov voľný program s možnosťou využitia hotelového wellness centra. Po vlastnom programe bola pre účastníkov pripravená večerná recepcia s pestrou ponukou jedál a zaujímavým programom, kde sa vytvoril priestor pre neformálne diskusie. Rokovania pokračovali aj nasledujúci deň a konferencia vyvrcholila spoločným slávnostným obedom účastníkov.

Záverom by sme sa chceli poďakovať všetkým účastníkom konferencie a tiež jej organizátorom. Budeme sa tešiť na opätovné stretnutie na VI. ročníku BANSKOBYTRICKÝCH ZÁMOCNÝCH DNÍ PRÁVA na zámku Vígľaš, ktorá sa bude konať 11.- 12. novembra 2020.  Konanie budúcoročnej konferencie konanie bude spojené s 25. výročím založenia Právnickej fakulty  Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.