print

Letná škola európského práva 2019

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci Právnickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici organizovala v dňoch 17. - 31. augusta 2019 Letnú školu európskeho práva, ktorá bola určená študentom a pedagógom z Uralskej štátnej právnickej univerzity v Jekaterinburgu, Ruská federácia.

V rámci tejto letnej školy ruskí študenti a pedagógovia navštívili v dňoch 29. - 30. augusta 2019 mesto Banská Bystrica, kde im program pripravila naša fakulta.

Po prijatí prodekankou pre vedu a výskum JUDr. Monikou Némethovou, PhD. bol pedagógmi našej fakulty v spolupráci s Úrad priemyselného vlastníctva SR pripravený bohatý program. Ing. Zdena Hajnalová, riaditeľka odboru ochranných známok a dizajnov ÚPV SR spolu s Ing. Lukréciou Marčokovou, riaditeľkou patentového odboru ÚPV SR predstavili v rámci svojej prednášky predmety priemyselného vlastníctva v kontexte úpravy európskeho práva. Problematiku európskeho medzinárodného práva súkromného odprednášala JUDr. Elena Júdová, PhD., vedúca Katedry medzinárodného, európskeho práva a právnej komunikácie PrF UMB. Doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc. z Katedry medzinárodného, európskeho práva a právnej komunikácie PrF UMB prezentovala zahraničným študentom a pedagógom súčasné výzvy a budúce perspektívy vo vývoji ústavného práva Európskej únie.

Veríme, že uvedené prednášky zahraničných hostí zaujali a už teraz sa tešíme na stretnutie na ďalšej Letnej škole medzinárodného práva, ktorá sa uskutoční v Jekaterinburgu aj pre našich študentov.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela