print

Európske medzinárodné právo súkromné v slovenskej praxi

Workshop: ,,Európske medzinárodné právo súkromné v slovenskej právnej praxi

Dňa 25. marca 2019 sa na pôde Právnickej fakulty UMB uskutočnil Workshop s názvom ,,Európske medzinárodné právo súkromné v slovenskej právnej praxi“, ktorého uskutočnenie je súčasťou participácie Prf UMB na projekte ,,Cezhraničný súdne spory v Strednej Európe: medzinárodné právo súkromné pred vnútroštátnymi súdmi“, na ktorého riešení sa pod vedením University of Szeged podieľajú vybrané právnické fakulty v rámci Strednej Európy. Workshop mal formu diskusie vybraných odborníkov z právnej praxe – z oblastí advokácie, justície, a rovnako aj zástupcov Ministerstva spravodlivosti SR, ktorí sa stretli, aby diskutovali o súčasných otázkach a výzvach aplikácie európskeho medzinárodného práva súkromného v podmienkach slovenskej právnej praxe. Podnety, ktoré vzišli z diskusie budú podkladom ďalšieho smerovania výskumu v rámci uvedeného projektu.

Mgr. Lucia Gandžalová

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela