print

3. Erasmus+ Staff Week na Právnickej fakulte

Tretí Erasmus+ Staff Week na pôde Univerzity Mateja Bela

V dňoch 3. až 6. septembra 2019 sme na pôde rektorátu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a v priestoroch troch fakúlt - Fakulty prírodných vied, Pedagogickej fakulty a Právnickej fakulty privítali hostí zo siedmich krajín. Návštevníci z Turecka, Grécka, Španielska, Nemecka, Poľska, Česka a Slovinska boli našimi hosťami v programe, ktorý bol pripravený na tému „Protection“ – ochrana človeka pred chemickými látkami, ochrana prostredia, ochrana zvierat, ochrana práv dieťaťa a ochrana ľudských práv.

Podujatie bolo organizované pod záštitou pani prorektorky pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie, doc. PhDr. Kataríny Chovancovej, PhD.
 
Hostia mali možnosť zoznámiť sa nielen s našou krajinou a mestom, ale najmä s Univerzitou Mateja Bela, s jej študijnými možnosťami a hlavne dostali ponuku stať sa našimi partnermi v projektoch programu Erasmus+.
 
Program tohtoročného Staff Week-u bol rozdelený medzi tri fakulty UMB. Na Fakulte prírodných vied zažili chemické pokusy, zoznámili sa so zranenými bocianmi chovanými v zajatí a vypočuli si prednášku ako sa hľadá zlato. Na Pedagogickej fakulte mohli oceniť mnohé zaujímavé projekty, ktoré sa tam realizujú - napríklad projekt "chladnička", miesto, kde študenti môžu nechať pre iných študentov jedlo, ktoré nezjedia. Návšteva alternatívnej školy u Filipa sa stretla s veľkým záujmom, hlavne kvôli tomu, ako sa kladie dôraz na potreby dieťaťa. Návšteve Právnickej fakulty predchádzala voľnočasová aktivita organizovaná prodekankou pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj PrF, JUDr. Ľubicou Saktorovou, PhD., LL.M., M.A. – návšteva väznice v meste. Riaditeľ väznice veľmi detailne predstavil fungovanie väznice. Ide o jedno z najlepšie hodnotených väzenských zariadení na Slovensku. Sú v ňom umiestnení väzni, čakajúci na svoj súdny proces, ale aj odsúdení na doživotný trest. Na právnickej fakulte sa neskôr rozvinula diskusia na tému práv na eutanáziu a práv na ukončenie života, v rámci semináru docenta Libora Klimeka na tému "Human Rights Protection". Zahraničných účastníkov Staff Week-u privítala na pôde Právnickej fakulty prodekanka pre vedu a výskum JUDr. Monika Némethová, PhD. Prostredníctom prezentácie Mgr. Lucie Gandžalovej sa hostia mohli čo to dozvedieť o štúdiu a aktivitách na Právnickej fakulte, Mgr. Jana Hubáčeková im predstavila fungujúci program Erasmus+ na PrF a možnosti spolupráce, previedla ich fakultou a nevynechali ani návštevu Právnickej študovne.
 
V rámci voľnočasových aktivít hostia zažili zaujímavú komentovanú prehliadku mestom - hlavne Národnou ulicou, Námestím SNP a mestským hradom s Barbakanom. Výlet do Kremnice nadväzoval na tematiku rozoberanú na fakulte Prírodných vied a hodil sa ku koloritu mesta Banská Bystrica - Medená Bystrica, strieborná Štiavnica a zlatá Kremnica, to sú tri mestá, ktoré svojim pôvabom a históriou sú zaujímavým lákadlom aj pre zahraničných hostí.
 
Hostia boli veľmi spokojní a prejavili veľkú vďaku za vynikajúcu organizáciu podujatia.

Všetkým, ktorí participovali na podujatí "3. ročník Staff Week UMB", srdečne ďakujem!

 

Mgr. Jana Hubáčeková

referát pre medzinárodné vzťahy a marketingovú komunikáciu

 

 

 

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela