print

DOD na Právnickej fakulte UMB

Dňa 7. novembra 2018 sa uskutočnil celouniverzitný Deň otvorených dverí, čo znamená, že študenti mohli v jeden deň navštíviť viacero fakúlt. Tí, ktorí sa rozhodli pre návštevu Právnickej fakulty UMB, mali možnosť oboznámiť sa s priestormi fakulty a zúčastniť sa na prezentácii, v rámci ktorej im boli poskytnuté všetky dôležité informácie i zaujímavosti súvisiace so štúdium na našej právnickej fakulte. Veľmi sa tešíme, že záujemcovia o štúdium s radosťou privítali možnosť zúčastniť sa na výuke jednotlivých predmetov, či už na seminároch alebo prednáškach. Konkrétne sa zúčastnili najmä na prváckych a druháckych predmetoch, o ktoré, prirodzene, prejavili najväčší záujem a niektorí z nich sa dokonca aktívne zapájali. Záujemcovia sa pýtali najmä na možnosti študentskej praxe v rámci fakulty a v Banskej Bystrici, ďalej na možnosti ubytovania a mimoškolských aktivít, ako aj na to, v čom sa Právnická fakulta UMB odlišuje od iných právnických fakúlt. Celkovo v tento deň zavítalo na našu fakultu takmer 100 stredoškolákov z celého Slovenska.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela