print

Deň doktorandov 2018

Predchádzajúca fotografiaNasledujúca fotografia

Dňa 19. marca 2018 zorganizovala Právnická fakulta UMB  pre študentov doktorandského stupňa štúdia v poradí už tretí ročník podujatia Deň doktorandov, ktorého sa zúčastnilo celkom 19 doktorandov v dennej aj externej forme štúdia. Úvodné a uvítacie slovo patrilo predsedovi odborovej komisie Mult. Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmírovi Mamojkovi, CSc. S  odborným príspevkom na aktuálnu tému “Jednota a diverzita práva“ následne vystúpil prof. JUDr. Ján Cirák, CSc. Nakoľko si PrF UMB plne uvedomuje význam kvality publikačných aktivít svojich doktorandov bola študentom, ponúknutá aj prezentácia týkajúca sa podrobného vysvetlenia kategorizácie publikačných výstupov podľa jednotlivých kritérií ako aj oboznámenie s niektorými možnosťami publikovania, ktorej sa zhostil Doc. JUDr. PhDr. Róbert Jáger, PhD.

Samozrejme cieľom podujatia bolo aj osvojenie si, resp. zdokonaľovanie konferenčných zručností doktorandov. Kolegovia za prítomnosti svojich školiteľov prezentovali svoje príspevky, ktoré budú následne uverejnené v zborníku. Pevne veríme, že toto podujatie splnilo svoj účel a prispelo ku skvalitneniu vedeckej práce našich študentov tretieho stupňa štúdia.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela