Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

III. Banskobystrické zámocké dni práva / The Third Castle Days of Law in Banská Bystrica

V dňoch 23.-24. 11. 2017 sa na zámku Vígľaš konala už v poradí tretia medzinárodná konferencia „Banskobystrické zámocké dni práva“. Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa podujala každoročne zorganizovať všeobecnú právnickú konferenciu, ktorá má za cieľ zhromaždiť na jednom mieste odborníkov a akademikov z takmer všetkých právnych odborov a špecializácii za účelom spoločných rokovaní na vybrané témy. V atraktívnom prostredí Grandhotela Vígľaš sa tento rok zišlo takmer 100 odborníkov zo 6 krajín, medzi inými z Veľkej Británie, Nemecka či Talianska. Celá konferencia sa niesla v duchu centrálneho názvu: „Identifikácia únosnej miery autonómie právnych odvetví a súčasná potreba ich synergie“. Po otvorení konferencie a úvodnom slove dekana PrF UMB prof. Mamojku vystúpili v úvode konferencie v plenárnom zhromaždení vybraní rečníci s nosnými príspevkami konferencie a pozdravné príspevky účastníkom predniesli doc. Kováčik, dekan FPVaMV, PhDr. Illková generálna riaditeľka sekcie medzinárodnoprávnej, konzulárnej a krízového manažmentu z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a prof. David Puglsey z Veľkej Británie. Potom sa jednotliví účastníci sústredili do sekcii podľa svojho záujmu či preferencii. K dispozícii bola sekcia dejín a teórie štátu a práva s témou: „Právne normy, zbierky a kodifikácie – historický vývoj a vplyv na modernú normotvorbu“, ktorú mohli účastníci navštíviť v tzv. Kongresovej sále Mateja Korvína. Sekciu súkromného práva s témou: „Protiklad, prekrývanie alebo súlad občianskoprávnych a obchodnoprávnych inštitútov“ bolo možné nájsť v tzv. Veľkej rytierskej sále a sekciu verejného práva s témou: „Efektivita preventívnej, represívnej a reparačnej funkcie sankcii vo verejnom práve a ich vzájomná synergia“ v tzv. Kongresovej sále kráľa Žigmunda. Účastníkom bola tento rok ponúknutá aj osobitná sekcia s názvom „Odborné a právne aspekty vytvorenia národného systému stratégie a posudzovania a riadenia rizík“. V príjemnom prostredí unikátnych rokovacích sál sa vytvorila priateľská vedecká diskusia, ktorá vyvrcholila vo večernej recepcii spojenej s kultúrno-spoločenským programom. Na druhý deň konferencia pokračovala druhým rokovacím dňom a vyvrcholila slávnostným spoločným obedom. Sme veľmi radi, že práve Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela dokázala započať túto, veríme, že úspešnú tradíciu vedeckých podujatí organizovaných pod mottom „science and relax“, kde ponúka participantom vedecký zážitok na najvyššej úrovni garantovaný prítomnosťou európsky uznávaných odborníkov v oblasti práva a podporený možnosťami relaxu účastníkov v atraktívnom prostredí zámockého hotela Vígľaš. Záverom ďakujeme všetkým, ktorí pomohli s organizovaním tejto konferencie, samotným účastníkom a tešíme sa na stretnutie na budúci rok na IV. Banskobystrických zámockých dňoch práva.