print

Charakteristika fakulty

PrF UMBSchválenie existencie Právnickej fakulty UMB bolo prijaté uznesením vlády SR č. 256 zo dňa 18.4. 1995. Sídlom fakulty je mesto Banská Bystrica.

V súlade s ustanovením §1 ods.2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVŠ“ ) poslaním fakulty, ako súčasti európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a spoločného európskeho výskumného priestoru, je rozvíjať vedecko-pedagogickú prácu v odbore vied o štáte a práve. Jej cieľom je tak predovšetkým pripravovať vysokokvalifikovaných a erudovaných odborníkov pre  komplexné pokrytie všetkých oblastí právnej praxe.

Fakulta v hlavnej činnosti poskytuje, organizuje a zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie v rámci akreditovaných študijných programov všetkých troch stupňov, ďalšie vzdelávanie a udeľuje akademické a vedecko-pedagogické tituly, v oblasti výskumu Právo a k nemu prislúchajúce študijné odbory a programy právnického zamerania. Fakulta vykonáva základný a aplikovaný výskum, korešpondujúci s potrebami spoločnosti založenej na poznatkoch a s potrebami spoločenskej praxe, využíva najnovšie poznatky vedy a techniky pri vzdelávaní študentov a zapája ich do tvorivej vedeckej činnosti a udržiava a rozvíja hodnoty spoločenskej a právnej vedy svojou publikačnou a vedeckou činnosťou.

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB