RSS RSS print

Tour de ERA

Dovoľujeme si Vás pozvať na unikátne podujatie Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v rámci projektu SK4ERA s názvom Tour de ERA. Jedná sa o mesačnú „Tour“, 5 dvojdňových podujatí v 5 slovenských mestách - Žilina, Banská Bystrica, Košice, Nitra a Bratislava. CVTI SR si uvedomuje dôležitosť vycestovania aj za žiadateľmi mimo Bratislavy a ponúknuť im informácie o programoch Európskeho výskumného priestoru, pripomenúť im aktuálne výzvy a poskytnúť im svoju pomoc a rady pri písaní projektov.

Cieľom podujatí je poskytnúť Vám - potenciálnym žiadateľom nielen z výskumnej, resp. akademickej sféry, ale aj žiadateľom z verejného sektora, neziskového sektora, samosprávam a podnikateľom aktuálne informácie o programoch a prebiehajúcich výzvach v Európskom výskumnom priestore - ERA (preto venujeme časť podujatia aj programom ERASMUS+, COST, CREATIVE EUROPE, LIFE, CEF), chceme pomôcť žiadateľom zorientovať sa v programoch ERA so zreteľom na rámcový program Horizont 2020 a ponúknuť im pohľad do zákulisia cez úspešných riešiteľov a hodnotiteľov projektov.

 

Dôležitou súčasťou podujatia bude praktická časť – celodenný workshop, kde účastníci získajú praktické rady pre tvorbu projektových návrhov as odborným školiteľom budú riešiť konkrétne problémy a nedostatky pri písaní projektov Horizont 2020. Témy podujatí v rámci programu Horizont 2020 sú prispôsobené dlhodobej tematickej profilácii každého z miest.

 

Žilina - Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava

B. Bystrica - Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti, veda so spoločnosťou a pre spoločnosť

Košice - Nanotechnológie, pokročilé materiály, biotechnológie, pokročilé výrobné procesy, rozšírenie účasti a šírenie excelentnosti

Nitra - Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo, rozšírenie účasti a šírenie excelentnosti

Bratislava - Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia, inovácie v malých a stredných podnikoch, opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny

 

Podujatie pozostáva z 2 dní (je možné sa registrovať na obidva tieto dni alebo len na 1 z nich):

 

  • Deň 1:
    • Doobedie: Prezentácia programov v rámci ERA - ERASMUS+, COST, CREATIVE EUROPE, LIFE, CEF (predstavenie programu, aktuálne výzvy, hostia, success stories)
    • Poobedie: Horizont 2020 a Horizon Europe – tematické semináre s aktuálnymi výzvami
  • Deň 2:

 

Účastníci tohto 2-dňového podujatia budú môcť nadobudnúť poznatky, ktoré by mali prispieť k ich lepšej orientácii sa v ERA, zistiť nedostatky pri písaní projektov H2020 a pomôcť im tak lepšie sa etablovať v Európskom výskumnom priestore.

 

Podrobný plán podujatí Tour de ERA je na webovej stránke CVTI SR: http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/projekty/narodne-projekty/sk4era/tour-de-era.html?page_id=26203

 

STAŇTE SA ÚČASTNÍKMI UNIKÁTNEHO PODUJATIA TOUR DE ERA! Zaregistrujte sa tu!

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela