RSS RSS print

Právnická fakulta UMB má nového dekana !

                                                                                                  

                                                                                                                    

 

Vážené kolegyne a kolegovia,                                                                                                     

 

dovoľte nám oznámiť, že Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici má nového dekana. Je ním:

 

                                                               doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD.

 

Michal Turošík sa narodil v roku 1986 v Považskej Bystrici, kde po absolvovaní základnej školy nastúpil na osemročné gymnázium, ktoré ukončil maturitnou skúškou v roku 2004.   V rokoch 2004 až 2009 navštevoval Právnickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V roku 2009 získal na rovnakej inštitúcii titul doktor práv (JUDr.). V roku 2011 ukončil štúdium v odbore „Ekonomika verejných služieb“ na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici získaním titulu inžinier (Ing.). V tom istom roku získal po úspešnom absolvovaní doktorandského štúdia v odbore „Teória a dejiny štátu a práva“ na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy titul philosophiae doctor (PhD.). Po absolvovaní 4-ročného doktorského štúdia na Právnickej fakulte  Paris Lodron Universität v Salzburgu a obhajobe práce na tému „ Die Vertragstypen im römischen Recht und im modernen Recht der Slowakei und Tschechien“ získal v roku 2013 rakúsky doktorát (Dr. iur.) v odbore „Römisches Recht und Rechtsgeschichte“. V novembri roku 2017 úspešne habilitoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore 3.4.2. "Teória a dejiny štátu a práva". V roku 2010 získal v Salzburgu certifikát jazykovej znalosti OSD (Österreichisches Sprachdiplom) v stupni C2 (najvyšší stupeň európskeho referenčného rámca znalosti jazyka) v nemeckom jazyku so špecializáciou na právnu a hospodársku nemčinu.

Michal Turošík pôsobil v roku 2009 na právnom oddelení spoločnosti Verbundnetz Gas AG v Lipsku, Spolková republika Nemecko. Od roku 2012 je členom správnej rady Slovenského národného strediska pre ľudské práva. V tom istom roku sa stal členom legislatívnej komisie Matice slovenskej. Rovnako v roku 2012 pôsobil vo funkcii zástupcu šéfredaktora časopisu Právna revue. Od roku 2014 bol výkonným redaktorom odborného vedeckého časopisu „Štát a právo“.

Pravidelne sa zúčastňuje ako pedagóg reprezentujúci Slovenskú republiku na prestížnej "European summer school of private law", ktorú organizuje Univerzita v Salzburgu v spolupráci s Európskou akadémiou súkromného práva (European academy of private law). V roku 2015 bol zvolený za člena Európskej akádemie súkromného práva. V roku 2016 a 2017 sa zúčastnil ako pozvaný pedagóg na Letnej škole právnych dejín Právnickej fakulty Masarykovej Univerzity v Brne a v roku 2017 na Škole slovenského práva na Právnickej fakulte Jagellonskej Univerzity v Krakowe.

Pedagogické pôsobenie:  Od roku 2009 do súčasnosti pôsobí na Katedre dejín štátu a práva (predtým Katedra teórie a dejín štátu a práva) Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Od júla roku 2014 zastáva funkciu vedúceho tejto katedry. Zároveň od tohto obdobia vykonával funkciu prodekana pre medzinárodné vzťahy, doktorandské štúdium a legislatívu a neskôr funkciu prodekana pre medzinárodné vzťahy a rozvoj. Vo februári roku 2018 bol jednomyseľne zvolený AS PrF UMB za dekana Právnickej fakulty UMB.

Bol hosťom viacerých relácii Slovenského rozhlasu venujúcim sa téme dejiny práva, či rímske právo (Nočná pyramída, Rozhlasová akadémia, diskusná relácia Štvorlístok Rádia Regina). Aktívne sa zúčastňuje domácich i zahraničných vedeckých podujatí ako aj riešení vybraných výskumných projektov. Prednášal na viacerých zahraničných univerzitách, medzi iným v Salzburgu (AT), Istanbule (TR), Ríme (IT), Olsztyne (PL), Krakowe (PL), Wroclawe (PL) či  Valladolide (ES). Je autorom alebo spoluautorom viacerých učebníc, monografii, či odborných a vedeckých článkov. Vo svojej publikačnej činnosti sa venuje najmä rímskemu právu so špecializáciou na rímske obligačné právo.

 

Do funkcie dekana Právnickej fakulty UMB bol vymenovaný rektorom univerzity doc. Ing. Vladimírom Hiadlovským, PhD. dňa 15.2. 2018 .

 

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela