RSS RSS print

OZNAM - Predzápis apríl 2020

O Z N A M
pre študentov denného a externého bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia o I. etape prihlasovania predmetov v AIS na akademický rok 2020/2021

 

Oznamujeme študentom denného a externého bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia na PrF UMB, že v I. etape prihlasovania predmetov v AIS (predzápis) si študent elektronickou formou zapíše do zápisného listu na ak. rok 2020/2021 v systéme AIS povinné, povinne voliteľné a výberové predmety, ktoré chce absolvovať v nasledujúcom akademickom roku.

I. etapa zápisu sa koná
od 01. 04. 2020 do 30. 04. 2020.

Povinné predmety – zapísať všetky z príslušného roka študijného programu.

Povinne voliteľné predmety a výberové predmety – vybrať z ponuky študijného programu.

Súčasne je potrebné zapísať si predmety, ktoré prenášate zo zimného semestra ak. roka 2019/2020.

Súčasťou predzápisu je

  • pre študentov v dennej forme štúdia v II. roku Bc. štúdia a I. roku Mgr. štúdia,
  • pre študentov v externej forme štúdia v III. roku Bc. štúdia a II. roku Mgr. štúdia,

je aj zápis Štátnej skúšky s obhajobou záverečnej práce na príslušnej katedre.

 

V Banskej Bystrici, dňa 24. 03. 2020

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela