RSS RSS print

Opatrenia dekana - letný semester akademického roka 2020/2021

V súvislosti s pretrvávajúcou situáciou súvisiacou so šírením ochorenia koronavírusu SARS-CoV-2, Grémium dekana Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela na svojom zasadnutí dňa 26.01.2021 rozhodlo, že výučba, ako aj skúškové obdobie v letnom semestri akademického roka 2020/2021 bude realizované dištančnou formou.

V nadväznosti na vyššie uvedené vydáva dekan Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela nasledovné opatrenia, ktorými sa upravuje priebeh letného semestra akademického roka 2020/2021:

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela