RSS RSS print

Neotvárané predmety v letnom semestri akademického roka 2020/2021 - externé štúdium

Oznamujeme študentom externej formy štúdia, že na základe výsledkov zápisu do vyšších ročníkov sa v letnom semestri akademického roku 2020/2021 nebudú pre nedostatočný záujem otvárať a do rozvrhu zaraďovať nasledovné povinne voliteľné a výberové predmety:

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM:

V 1. ročníku bakalárskeho stupňa štúdia v letnom semestri akademického roku 2020/2021 sa neotvárajú:

 • Povinne voliteľné predmety:
  • Právna komunikácia v NJ II.
 • Výberové predmety:
  • American School of Law II.
  • Výkon právnických profesií

2. ročníku bakalárskeho stupňa štúdia v letnom semestri akademického roku 2020/2021 sa neotvárajú:

 • Povinne voliteľné predmety:
  • Právna komunikácia v NJ IV.
  • Römisches Recht mit Bezug auf das geltende Privatrecht (GER)
  • Európske ústavné právo
 • Výberové predmety:
  • American School of Law IV.

 V 3. ročníku bakalárskeho stupňa štúdia v letnom semestri akademického roku 2020/2021 sa neotvárajú:

 • Povinne voliteľné predmety:
  • Farmaceutické právo
  • Medzinárodná a európska ochrana ľudských práv
  Výberové predmety:
  • American School of Law VI.

  

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM:

1. ročníku magisterského stupňa štúdia v letnom semestri akademického roku 2020/2021 sa neotvárajú:

 • Povinne voliteľné predmety:
  • Úvod do podsystémov finančného práva
  • Právo vnútorného trhu Európskej únie
  • European Union Internal Market Law (EN)
  • Právna klinika pre komunity (street law) II.
  • Klinika právneho poradenstva I.
 • Výberové predmety:
  • E-justice v ústavnom systéme SR II.
  • European Monetary Law
  • American School of Law IX.
  • Klinika ochrany osobných údajov

2. ročníku magisterského stupňa štúdia v letnom semestri akademického roku 2020/2021 sa neotvárajú:

 • Povinne voliteľné predmety:
  • Klinika obchodného práva
  • Comparative Commercial Law (EN)
  • Európske medzinárodne právo súkromné
  • European Private International Law (EN)
  • Základy medzinárodného verejného a ekonomického práva
  • International Public and Economic Law (EN)
  • Obchodovanie na finančných trhoch
 • Výberové predmety:
  • Vývoj právnického stavu a právnických profesií
  • American School of Law XI.
  • Klinika mediálneho práva


Vyššie uvedené predmety budú študentom externej formy štúdia, ktorí ich majú zapísané vo svojich zápisných listoch v systéme AIS2, študijným oddelením odobraté. Žiadame študentov, aby si namiesto týchto predmetov zapísali v systéme AIS2 v termíne od 01.02.2020 do 15.02.2020 iné povinne voliteľné alebo výberové predmety.

V uvedenom termíne je možné len pridávanie povinne voliteľných a výberových predmetov! Výmaz zapísaných predmetov už nie je možný.

 

JUDr. Ing. Andrea Bilas Ševčiková, PhD.
prodekanka pre pedagogickú činnosť

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela