RSS RSS print

Kódy pre pripojenie sa do tímov v Microsoft Teams - zimný semester 2021/2022

Milí študenti,

v zmysle Článku II. bod 7. Opatrenia dekana č. 6/2021 o zabezpečení výučby v zimnom semestri akademického roka 2021/2022 je každý študent, v termíne do 19. septembra 2021, povinný sa pripojiť do vytvorených tímov v aplikácii Microsoft Teams, ktoré predstavujú zapísané predmety študenta.

V rámci jednotlivých tímov bude prebiehať online výučba zapísaných predmetov (prednášky, semináre, cvičenia), a to v termíne stanovenom rozvrhom hodín.

Kódy pre pripojenie sa do jednotlivých tímov v rámci aplikácie Microsoft Teams nájdete pre jednotlivé ročníky, formy a stupne štúdia v prílohách.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela