RSS RSS print

Nové horizonty v práve 2019

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

katedra Teórie štátu a práva Právnickej fakulty UMB v spolupráci s Fakultou práva a administratívy Univerzity Warminsko-Mazurskej v Poľskej republike organizujú v dňoch 23. - 24. mája 2019 IV. ročník online medzinárodnej vedeckej konferencie ,,Nové horizonty v práve 2019". Konferencia sa uskutoční pod záštitou dekana Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, doc. Dr. Iur. JUDr. Ing. Michala Turošíka, PhD. a dekana Fakulty práva a administratívy Univerzity Warminsko-Mazurskej v Olsztyne Dr. hab. Mieczysława Różańskeho, prof. UWM.

Budeme radi ak prijmete naše pozvanie a aj tento rok sa zúčastníte našej konferencie. Pozvánku a prihlášku nájdete v prílohe.

Výstupom z konferencie bude recenzovaný zborník v elektronickej forme.

 

doc. JUDr. Vieroslav Júda, PhD.

vedúci Katedry teórie štátu a práva

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela